ویلا متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

550ميليون
tabesh-09159774368-

07/02/1398جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

410ميليون
tabesh-09159774368-

23/04/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

400ميليون
tabesh-09159774368-

03/12/1397جزئیات

ویلا بجنورد نیم فاز

-نما سنگ

420ميليون
tabesh-09159774368-

15/11/1397جزئیات