ویلا متراژ بين 90 تا 100 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 145متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه شرقی- نوساز

800ميليون
tabesh-09159774368-

16/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

550ميليون
tabesh-09159774368-

03/07/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال

650ميليون
tabesh-09159774368-

02/07/1397جزئیات

ویلا بجنورد مجتمع کارگا...

طبقه اول-زيربنا 128متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

800ميليون
tabesh-09159774368-

14/06/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی-نما ندارد- 3خوابه شمالی-سن بنا 4سال

175ميليون
tabesh-09159774368-

06/01/1397جزئیات

ویلا بجنورد بافت قدیم ا...

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 25سال

150ميليون
tabesh-09159774368-

13/12/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک فرهنگی...

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه -سن بنا 7سال

260ميليون
tabesh-09159774368-

23/11/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه همکف-زيربنا 145متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

300ميليون
tabesh-09159774368-

18/11/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

زيربنا 150متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

250ميليون
tabesh-09159774368-

09/10/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

18ميليون
tabesh-09159774368-

02/09/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 135متر

250ميليون
tabesh-09159774368-

23/11/1395جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 10سال

300ميليون
tabesh-09159774368-

02/08/1396جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

طبقه همکف-زيربنا 130متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

160ميليون
tabesh-09159774368-

18/07/1396جزئیات

ویلا بجنورد خیابان 17 ش...

طبقه همکف-زيربنا 140متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.7ميليون

370ميليون
tabesh-09159774368-

29/06/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

500ميليون
tabesh-09159774368-

25/04/1396جزئیات

ویلا بجنورد بهارستان

طبقه همکف-زيربنا 140متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 2سال

380ميليون
tabesh-09159774368-

21/04/1396جزئیات

ویلا بجنورد بافت قدیم ا...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه

125ميليون
tabesh-09159774368-

16/11/1392جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 4سال

180ميليون
tabesh-09159774368-

04/10/1393جزئیات

ویلا بجنورد نیم فاز

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه

200ميليون
tabesh-09159774368-

01/11/1392جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سیمان سفید- 2خوابه

270ميليون
tabesh-09159774368-

15/09/1393جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

زيربنا 138متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه

290ميليون
tabesh-09159774368-

03/07/1393جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز

280ميليون
tabesh-09159774368-

06/02/1393جزئیات

ویلا بجنورد منطقه 1

زيربنا 136متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سیمان سفید- 2خوابه جنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

200ميليون
محمد09384889335

09/10/1395جزئیات

ویلا بجنورد میدان توحید...

طبقه همکف-زيربنا 136متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه شمالی-سن بنا 14سال

28.5ميليون
وقار موسوی09151842014

23/09/1395جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-زيربنا 135مترجنوبی

300ميليون
tabesh-09159774368-

01/07/1391جزئیات

ویلا بجنورد نیم فاز

-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما نداردشمالی

250ميليون
tabesh-09159774368-

06/12/1390جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

زيربنا 135متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 18سال

16.5ميليون
نوری09154890234

24/08/1395جزئیات