ویلا متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 120مترجنوبی

700ميليون
tabesh-09159774368-

09/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

450ميليون
tabesh-09159774368-

09/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 1سال

560ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز

750ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی

650ميليون
tabesh-09159774368-

11/10/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

450ميليون
tabesh-09159774368-

27/09/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

370ميليون
tabesh-09159774368-

25/09/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائیجنوبی-سن بنا 30سال

320ميليون
tabesh-09159774368-

13/09/1397جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

طبقه همکف-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

290ميليون
tabesh-09159774368-

10/09/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی گرانیت- 2خوابه شمالی- نوساز

650ميليون
tabesh-09159774368-

02/08/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

230ميليون
tabesh-09159774368-

04/03/1393جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما ندارد- 2خوابه -سن بنا 4سال

650ميليون
tabesh-09159774368-

15/03/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

600ميليون
tabesh-09159774368-

02/07/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک حکمت

-طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی

270ميليون
tabesh-09159774368-

31/06/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

270ميليون
tabesh-09159774368-

05/03/1397جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ وسفال- 2خوابه شرقی-سن بنا 3سال

200ميليون
tabesh-09159774368-

12/02/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه شرقی- نوساز

475ميليون
tabesh-09159774368-

02/02/1397جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

طبقه همکف-زيربنا 115متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

140ميليون
tabesh-09159774368-

01/04/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی-نما ندارد- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

180ميليون
tabesh-09159774368-

11/01/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه - نوساز

250ميليون
tabesh-09159774368-

07/01/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

350ميليون
tabesh-09159774368-

26/12/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای باغ...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

230ميليون
tabesh-09159774368-

22/12/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه - نوساز

210ميليون
tabesh-09159774368-

17/12/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

350ميليون
tabesh-09159774368-

16/12/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

200ميليون
tabesh-09159774368-

29/11/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه شمالی-قیمت متر مربع 1.25ميليون

350ميليون
tabesh-09159774368-

11/11/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 125متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 12سال

180ميليون
tabesh-09159774368-

18/10/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه پیلوت-زيربنا 105متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

120ميليون
tabesh-09159774368-

16/10/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه جنوبی- نوساز

300ميليون
tabesh-09159774368-

16/10/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

250ميليون
tabesh-09159774368-

20/09/1396جزئیات

ویلا بجنورد طالقانی شیر...

طبقه همکف-زيربنا 120متر-نما سیمان سفید- 3خوابه شمالی-سن بنا 10سال

tabesh-09159774368-

18/09/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

290ميليون
tabesh-09159774368-

14/10/1392جزئیات

ویلا بجنورد مجتمع کارگا...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

300ميليون
tabesh-09159774368-

02/06/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

240ميليون
tabesh-09159774368-

01/05/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

230ميليون
tabesh-09159774368-

20/03/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام ف...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.2ميليون

245ميليون
tabesh-09159774368-

28/08/1392جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

300ميليون
tabesh-09159774368-

30/02/1394جزئیات

ویلا بجنورد شهرک حکمت

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

300ميليون
tabesh-09159774368-

17/03/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

250ميليون
tabesh-09159774368-

08/03/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک حکمت

طبقه همکف-زيربنا 115متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سیمان سفید- 2خوابه -سن بنا 7سال

160ميليون
tabesh-09159774368-

25/11/1393جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

210ميليون
tabesh-09159774368-

05/11/1393جزئیات

ویلا بجنورد نیم فاز

-طبقه همکف-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ

190ميليون
tabesh-09159774368-

01/11/1393جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه

220ميليون
tabesh-09159774368-

06/08/1393جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 3سال

240ميليون
tabesh-09159774368-

09/05/1393جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 118متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

230ميليون
tabesh-09159774368-

15/08/1392جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی-نما ندارد- 2خوابه -سن بنا 3سال

160ميليون
tabesh-09159774368-

17/06/1392جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 105مترجنوبی

200ميليون
tabesh-09159774368-

18/02/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7سال

230ميليون
tabesh-09159774368-

31/01/1394جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال

240ميليون
tabesh-09159774368-

11/02/1396جزئیات

ویلا بجنورد نیروگاه

-زيربنا 115متر

155ميليون
tabesh-09159774368-

17/01/1396جزئیات