ویلا متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلا بجنورد زمینهای مال...

-طبقه اول-زيربنا 105متر

850ميليون
tabesh-09159774368-

11/02/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

700ميليون
tabesh-09159774368-

29/01/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 12سال

450ميليون
tabesh-09159774368-

25/01/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

-طبقه اول-زيربنا 105متر

750ميليون
tabesh-09159774368-

02/04/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 3سال

500ميليون
tabesh-09159774368-

06/01/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه - نوساز

650ميليون
tabesh-09159774368-

07/12/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 120مترجنوبی

700ميليون
tabesh-09159774368-

09/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 1سال

630ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز

750ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی

650ميليون
tabesh-09159774368-

11/10/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

450ميليون
tabesh-09159774368-

27/09/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

410ميليون
tabesh-09159774368-

25/09/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائیجنوبی-سن بنا 30سال

400ميليون
tabesh-09159774368-

13/09/1397جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

طبقه همکف-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

350ميليون
tabesh-09159774368-

10/09/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

800ميليون
tabesh-09159774368-

03/07/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

600ميليون
tabesh-09159774368-

02/07/1397جزئیات