منزل ویلایی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

منزل ویلایی امام خمینی...

جنوبی

650ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/12/1397جزئیات

منزل ویلایی شهرک شاهد

3خوابه شمالی-قیمت متر مربع 2.3تومان

575ميليون
املاک مرتضوی09155843116

01/12/1397جزئیات

منزل ویلایی طالقانی غر...

1.1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

01/12/1397جزئیات

منزل ویلایی امام خمینی...

650ميليون
املاک مرتضوی09155843116

01/12/1397جزئیات

منزل ویلایی امیریه شما...

مالی-قیمت متر مربع 3.8ميليون

1.37ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

01/12/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد امام...

املاک مرتضوی09155843116

06/11/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد صمدی...

مالی-قیمت متر مربع 4.5ميليون

2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

13/09/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد 17شه...

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/07/1397جزئیات

منزل ویلایی شریعتی شما...

قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.55ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد منبع...

4خوابه دو ممر-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

3.15ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

24/07/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد فردو...

قیمت متر مربع 5ميليون

4ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

04/07/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

3خوابه جنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.13ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

13/06/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد جنت

5.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد پل م...

نوبی-سن بنا 20سال

370ميليون
املاک مرتضوی09155843116

17/04/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد امیر...

950ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/04/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد حنای...

قیمت متر مربع 1.5ميليون

502ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/02/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد 17شه...

قیمت متر مربع 1.8ميليون

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/02/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

قیمت متر مربع 4.5ميليون

2.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

30/02/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد کمرب...

3خوابه جنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 3ميليون

1.575ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

05/02/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

قیمت متر مربع 2.4ميليون

871ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/11/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد امیر...

شمالی

800ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/10/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد 17شه...

قیمت متر مربع 1.7ميليون

612ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد امام...

نوبی-قیمت متر مربع 2.1ميليون

735ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد بسیج...

سيستم نقشه یک طبقه-سن بنا 20سال

650ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/10/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد شهرک...

200ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/06/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

جنوبی

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد بلوا...

شمالی

500ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/05/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد بلوا...

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/04/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد بانک...

قیمت متر مربع 2ميليون

622ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/03/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد شهید...

55ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/02/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد 17شه...

مالی-قیمت متر مربع 1.5ميليون

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/02/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد پل م...

سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/02/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

شمالی

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/04/1393جزئیات

منزل ویلایی بجنورد ارتش...

ربی-قیمت متر مربع 1.4ميليون

434ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/01/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد شریع...

نوبی-قیمت متر مربع 1.9ميليون

623ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/01/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد میرز...

سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه شمالی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 2ميليون

640ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/09/1395جزئیات

منزل ویلایی بجنورد پل م...

سه نبش

280ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/05/1393جزئیات

منزل ویلایی طالقانی غر...

مالی-قیمت متر مربع 1.8تومان

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

01/08/1395جزئیات

منزل ویلایی طالقانی غر...

مالی-قیمت متر مربع 1.8تومان

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/03/1394جزئیات

منزل ویلایی بجنورد تربی...

-سيستم نقشه تریبلکسشمالی

650ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/07/1395جزئیات

منزل ویلایی بجنورد کمرب...

قیمت متر مربع 2ميليون

500ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/07/1395جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

-سيستم نقشه یک طبقهجنوبی

450ميليون
املاک مرتضوی09155843116

31/06/1395جزئیات

منزل ویلایی بجنورد میرز...

مالی-قیمت متر مربع 1.6ميليون

504ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1395جزئیات

منزل ویلایی بجنورد قناد...

-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه جنوبی

650ميليون
املاک مرتضوی09155843116

31/05/1395جزئیات

منزل ویلایی بجنورد بلوا...

دو نبش شمالی

150ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/04/1395جزئیات

منزل ویلایی بجنورد شهرک...

نوبی-قیمت متر مربع 700تومان

210ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/02/1395جزئیات