ملک تجاری مسکونی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

جنوبی

3.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

2.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

04/07/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

3ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

04/07/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

قیمت متر مربع 13ميليون

3.9ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

17/06/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

قیمت متر مربع 13ميليون

3.9ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

17/06/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

1.8ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

14/04/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

04/04/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

قیمت متر مربع 7ميليون

794ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/02/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

قیمت متر مربع 4.5ميليون

2.3ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

23/01/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

قیمت متر مربع 9ميليون

3ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

23/10/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

1.8ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

27/09/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

27/09/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 4ميليون

1.32ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

21/09/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

املاک مرتضوی09155843116

29/08/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

قیمت متر مربع 13ميليون

3.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

21/08/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

21/08/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

2.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

05/08/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

قیمت متر مربع 17ميليون

12ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/08/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

قیمت متر مربع 6.5ميليون

2.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

01/08/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

دو نبش شمالی

4ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

23/05/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

4.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

09/02/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

4.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

09/11/1395جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

نوبی-قیمت متر مربع 5ميليون

3.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

19/05/1395جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 11ميليون

4.4ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1395جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

5.25ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1395جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 4ميليون

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

19/03/1395جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

نوبی-قیمت متر مربع 7ميليون

2.4ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1395جزئیات