ملک تجاری مسکونی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/03/1398جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

جنوبی

3.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

2.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

04/07/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

3ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

04/07/1397جزئیات