مغازه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

مغازه بجنورد ?

5رهن 6اجاره
tabesh-09159774368-

01/10/1395جزئیات

مغازه بجنورد ?

3رهن 3اجاره
tabesh-09159774368-

14/05/1399جزئیات

مغازه بجنورد ?

3رهن 4اجاره
tabesh-09159774368-

06/05/1399جزئیات

مغازه ?

4رهن 3اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/04/1399جزئیات

مغازه بجنورد ?

2رهن 3اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/03/1399جزئیات

مغازه ?

-طبقه زیرزمین

1رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/02/1399جزئیات

مغازه بجنورد ?

3رهن 8اجاره
املاک ایمان05832231717

03/02/1399جزئیات

مغازه بجنورد ?

5رهن
املاک مرتضوی09155843116

03/12/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

2رهن 8اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/11/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-قیمت متر مربع 3

1رهن 7اجاره
املاک ایمان05832231717

20/11/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

1رهن 6اجاره
tabesh-09159774368-

11/10/1384جزئیات

مغازه بجنورد ?

1رهن 2اجاره
tabesh-09159774368-

11/10/1384جزئیات

مغازه بجنورد ?

1رهن 1اجاره
املاک ایمان05832231717

10/10/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

- 3خوابه شمالی

2رهن 5اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد ?

5
املاک ایمان05832231717

16/08/1398جزئیات

مغازه ?

3رهن 5اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

مغازه ?

-طبقه همکف

2رهن 4اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

مغازه ?

5رهن
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

3رهن 3اجاره
tabesh-09159774368-

20/07/1398جزئیات

مغازه 1

2رهن 2اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

5رهن 8اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

1رهن 2اجاره
tabesh-09159774368-

15/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

1رهن 1اجاره
tabesh-09159774368-

15/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

املاک ایمان05832231717

04/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

2رهن 7اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/06/1398جزئیات

مغازه ?

-طبقه زیرزمین

1رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد ?

5رهن 2اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

5رهن 2اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

4رهن 4اجاره
املاک ایمان05832231717

27/03/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه زیرزمین

3رهن 2اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/03/1398جزئیات

مغازه ?

1رهن 5اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/03/1398جزئیات

مغازه ?

1رهن 9اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/03/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

3رهن 2اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد ?

7رهن
املاک مرتضوی09155843116

17/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد ?

-قیمت متر مربع 2

3رهن 2اجاره
املاک ایمان05832231717

24/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

2رهن 4اجاره
املاک ایمان05832231717

21/02/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

1رهن 5اجاره
املاک مرتضوی09155843116

14/02/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

3رهن
املاک مرتضوی09155843116

09/02/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

5رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/02/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

3رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

31/01/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

1رهن 8اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/01/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

1رهن 2اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/01/1398جزئیات

مغازه 1

1رهن 2اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/01/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

- ?

5رهن 8اجاره
املاک ایمان05832231717

22/01/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

3رهن 4اجاره
tabesh-09159774368-

14/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

1رهن 3اجاره
املاک مرتضوی09155843116

19/01/1398جزئیات

مغازه ?

1رهن
املاک مرتضوی09155843116

29/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد ?

املاک مرتضوی09155843116

23/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد ?

2رهن 7اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/12/1397جزئیات

مغازه ?

-طبقه زیرزمین

1رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/12/1397جزئیات