مغازه متراژ بين 140 تا 170 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 220متر

6.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

04/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 750متر

100م رهن 22م اجاره
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-زيربنا 280متر

املاک ایمان05832231717

07/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ چمران

-طبقه اول-زيربنا 400متر

100م رهن 7م اجاره
املاک ایمان05832231717

27/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-طبقه همکف-زيربنا 212متر

100م رهن 15م اجاره
املاک ایمان05832231717

02/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 460متر

50م رهن 8.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

16/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 380متر

10م اجاره
املاک ایمان05832231717

02/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 280متر

800ميليون
املاک ایمان05832231717

14/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-طبقه همکف-زيربنا 300متر

50م رهن 12م اجاره
املاک ایمان05832231717

14/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه سوم-زيربنا 210متر

10م رهن 2.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

24/03/1396جزئیات