مغازه متراژ بين 60 تا 70 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد امام خمینی...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 75متر

2.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

22/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

زيربنا 74متر-سن بنا 3سال

1.5ميليارد
05832233454

15/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه سوم-زيربنا 55متر-سن بنا 20سال

250ميليون
املاک ایمان05832231717

16/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 60متر

2.1ميليارد
املاک ایمان05832231717

23/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد 32متری شهد...

-طبقه اول-زيربنا 56متر

500ميليون
املاک ایمان05832231717

16/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-طبقه همکف-زيربنا 59متر

5ميليارد
املاک ایمان05832231717

29/09/1397جزئیات