مغازه متراژ بين 60 تا 70 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد طالقانی غر...

زيربنا 74متر-سن بنا 3سال

1.5ميليارد
05832233454

15/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه سوم-زيربنا 55متر-سن بنا 20سال

250ميليون
املاک ایمان05832231717

16/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 60متر

2.1ميليارد
املاک ایمان05832231717

23/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد 32متری شهد...

-طبقه اول-زيربنا 56متر

500ميليون
املاک ایمان05832231717

16/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد جاده تهران...

-طبقه اول-زيربنا 56متر

350ميليون
املاک ایمان05832231717

05/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

زيربنا 56متر-قیمت متر مربع 6تومان

336ميليون
املاک ایمان05832231717

03/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد میدان بار

-زيربنا 60متر

1.1ميليون
املاک ایمان05832231717

19/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-طبقه همکف-زيربنا 59متر

5ميليارد
املاک ایمان05832231717

29/09/1397جزئیات

مغازه بجنورد میدان کارگ...

-طبقه اول-زيربنا 63متر

1.7ميليارد
املاک ایمان05832231717

03/09/1394جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

طبقه اول-زيربنا 60متر-قیمت متر مربع 13ميليون

800ميليون
املاک ایمان05832231717

24/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

طبقه چهارم-زيربنا 60متر-قیمت متر مربع 2.8تومان

168ميليون
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

زيربنا 63متر-قیمت متر مربع 12ميليون

756ميليون
املاک ایمان05832231717

06/03/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 75متر

2.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

18/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد میدان شهید...

طبقه همکف-زيربنا 75متر-قیمت متر مربع 60ميليون

4.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

10/02/1397جزئیات