مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

مغازه بجنورد ?

-زيربنا 3-نما سنگشمالی

7
tabesh-09159774368-

20/05/1399جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1

2
املاک مرتضوی09155843116

26/04/1399جزئیات

مغازه بجنورد ?

-زيربنا 3-قیمت متر مربع 3

1
املاک ایمان05832231717

21/02/1399جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1

5
املاک ایمان05832231717

20/11/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 2-قیمت متر مربع 6

1
املاک ایمان05832231717

05/11/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-زيربنا 1

1
املاک ایمان05832231717

01/11/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 5******

4
املاک ایمان05832231717

14/10/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1

5
املاک ایمان05832231717

10/10/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1

4
املاک ایمان05832231717

08/10/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-زيربنا 1

2
املاک ایمان05832231717

19/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1

1
املاک ایمان05832231717

14/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-زيربنا 2

3
املاک ایمان05832231717

14/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1

3
املاک ایمان05832231717

14/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1

5
املاک ایمان05832231717

12/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1

8
املاک ایمان05832231717

06/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 2-قیمت متر مربع 9

2
املاک ایمان05832231717

06/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 2

4
املاک ایمان05832231717

06/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-زيربنا 2

5
tabesh-09159774368-

01/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 2

2
املاک ایمان05832231717

04/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-زيربنا 2-قیمت متر مربع 8

2
املاک ایمان05832231717

01/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1

6
املاک ایمان05832231717

01/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1

املاک ایمان05832231717

01/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-زيربنا 2

3
tabesh-09159774368-

30/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-زيربنا 2شمالی- ?

tabesh-09159774368-

30/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1

1
املاک ایمان05832231717

30/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1

4
املاک ایمان05832231717

30/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 5- ?

5رهن 1اجاره
املاک ایمان05832231717

30/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 2

3
املاک ایمان05832231717

28/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 2

1
املاک ایمان05832231717

28/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 4-سن بنا 1

املاک ایمان05832231717

28/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 2

املاک ایمان05832231717

23/07/1398جزئیات

مغازه ?

-زيربنا 3-قیمت متر مربع 3

1
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 9

5
املاک ایمان05832231717

21/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1

املاک ایمان05832231717

20/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1

2
املاک ایمان05832231717

20/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-زيربنا 4

1
املاک ایمان05832231717

17/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1

9
املاک ایمان05832231717

16/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-قیمت متر مربع 5

6
املاک ایمان05832231717

16/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1

1
املاک ایمان05832231717

16/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 5

2
املاک ایمان05832231717

16/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-زيربنا 2

6
املاک ایمان05832231717

16/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-زيربنا 1

1
املاک ایمان05832231717

15/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1

1
املاک ایمان05832231717

04/09/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1

1
املاک ایمان05832231717

13/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 5- ?

9
tabesh-09159774368-

11/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-زيربنا 3

1
املاک ایمان05832231717

21/10/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1

2
املاک ایمان05832231717

14/10/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1

4
املاک ایمان05832231717

14/10/1398جزئیات

مغازه بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 2

8
املاک ایمان05832231717

22/10/1398جزئیات

مغازه بجنورد 1

-زيربنا 3-قیمت متر مربع 1

5
املاک مرتضوی09155843116

16/11/1397جزئیات