مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

500ميليون
املاک ایمان05832231717

20/11/1398جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

طبقه همکف-زيربنا 20متر-قیمت متر مربع 63ميليون

1.25ميليارد
املاک ایمان05832231717

05/11/1398جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

-زيربنا 15متر

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

01/11/1398جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 50متر******

4ميليارد
املاک ایمان05832231717

14/10/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 15متر

550ميليون
املاک ایمان05832231717

10/10/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 17متر

400ميليون
املاک ایمان05832231717

08/10/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 15متر

2.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

19/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه دوم-زيربنا 10متر

100ميليون
املاک ایمان05832231717

14/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 27متر

3.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

14/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 11متر

350ميليون
املاک ایمان05832231717

14/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 16متر

500ميليون
املاک ایمان05832231717

12/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 15متر

800ميليون
املاک ایمان05832231717

06/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

طبقه همکف-زيربنا 22متر-قیمت متر مربع 90ميليون

2ميليارد
املاک ایمان05832231717

06/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 27متر

4.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

06/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

-زيربنا 20متر

500ميليون
tabesh-09159774368-

01/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 22متر

250ميليون
املاک ایمان05832231717

04/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

زيربنا 25متر-قیمت متر مربع 84ميليون

2.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

01/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 12متر

600ميليون
املاک ایمان05832231717

01/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 15متر

املاک ایمان05832231717

01/08/1398جزئیات

مغازه بجنورد شهرک شاهد

-زيربنا 25متر

tabesh-09159774368-

30/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد شهرک شاهد

-زيربنا 40متر

tabesh-09159774368-

30/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد ویلاشهر

-زيربنا 25متر

350ميليون
tabesh-09159774368-

30/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد نیم فاز

زيربنا 20مترشمالی- نوساز

tabesh-09159774368-

30/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 18متر

1.6ميليارد
املاک ایمان05832231717

30/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 15متر

400ميليون
املاک ایمان05832231717

30/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد بلوار شهدا...

طبقه همکف-زيربنا 50متر- نوساز

50م رهن 100ت اجاره
املاک ایمان05832231717

30/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 27متر

3.8ميليارد
املاک ایمان05832231717

28/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 20متر

1.8ميليارد
املاک ایمان05832231717

28/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه زیرزمین-زيربنا 40متر-سن بنا 10سال

املاک ایمان05832231717

28/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 25متر

املاک ایمان05832231717

23/07/1398جزئیات

مغازه امام خمینی غربی

زيربنا 30متر-قیمت متر مربع 30تومان

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه دوم-زيربنا 9متر

50ميليون
املاک ایمان05832231717

21/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد پاسازیوسف ...

-طبقه دوم-زيربنا 10متر

املاک ایمان05832231717

20/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه دوم-زيربنا 12متر

270ميليون
املاک ایمان05832231717

20/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-زيربنا 43متر

1.8ميليارد
املاک ایمان05832231717

17/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 17متر

900ميليون
املاک ایمان05832231717

16/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه همکف-زيربنا 12متر-قیمت متر مربع 50ميليون

600ميليون
املاک ایمان05832231717

16/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 14متر

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

16/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد کمربندی مد...

-طبقه همکف-زيربنا 50متر

2.4ميليارد
املاک ایمان05832231717

16/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد میدان شهید...

-زيربنا 22متر

6ميليارد
املاک ایمان05832231717

16/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 15متر

1.85ميليارد
املاک ایمان05832231717

15/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 16متر

1.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

04/09/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

180ميليون
املاک ایمان05832231717

13/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد شهرک شاهد

طبقه همکف-زيربنا 35متر- نوساز

tabesh-09159774368-

11/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

-زيربنا 30متر

550ميليون
tabesh-09159774368-

09/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

-زيربنا 30متر-نما رومیجنوبی

900ميليون
tabesh-09159774368-

09/07/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-زيربنا 33متر

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

21/10/1398جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 17متر

2ميليارد
املاک ایمان05832231717

14/10/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 14متر

400ميليون
املاک ایمان05832231717

14/10/1398جزئیات

مغازه بجنورد میدان شهید...

-طبقه همکف-زيربنا 24متر

800ميليون
املاک ایمان05832231717

22/10/1398جزئیات