مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد 17شهریور ج...

زيربنا 38متر-قیمت متر مربع 14ميليون

532ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد 17شهریور ج...

زيربنا 38متر-قیمت متر مربع 14ميليون

532ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد هماگ

زيربنا 25متر- نوساز

05832233454

15/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

زيربنا 19متر- نوساز

170ميليون
05832233454

15/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

زيربنا 16متر-سن بنا 3سال

1.4ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

زيربنا 38متر- نوساز

380ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

زيربنا 30متر-سن بنا 7سال

800ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

زيربنا 25متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

550ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

200ميليون
املاک ایمان05832231717

09/10/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 16متر

1.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

26/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد میدان کارگ...

زيربنا 40متر-قیمت متر مربع 30ميليون

املاک مرتضوی09155843116

23/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 15متر

400ميليون
املاک ایمان05832231717

01/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 12متر

210ميليون
املاک ایمان05832231717

04/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

زيربنا 30متر-قیمت متر مربع 20ميليون

600ميليون
املاک ایمان05832231717

01/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

300ميليون
املاک ایمان05832231717

01/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد جمهوری

-زيربنا 33متر

50م رهن
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد هماگ

-زيربنا 20متر

450ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ یوسف...

-زيربنا 14متر

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 25متر

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

24/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه دوم-زيربنا 10متر

80ميليون
املاک ایمان05832231717

22/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 16متر

1.8ميليارد
املاک ایمان05832231717

03/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 15متر

600ميليون
املاک ایمان05832231717

30/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 27متر

1.75ميليارد
املاک ایمان05832231717

26/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 18متر

1.3ميليارد
املاک ایمان05832231717

25/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 18متر

150م رهن
املاک ایمان05832231717

13/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهرک شاهد

-زيربنا 25متر

250ميليون
tabesh-09159774368-

24/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 15متر

800ميليون
املاک ایمان05832231717

19/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 22متر

1.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

17/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 11متر

235ميليون
املاک ایمان05832231717

17/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 27متر

4.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

13/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 43متر

2ميليارد
املاک ایمان05832231717

08/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 10متر

215ميليون
املاک ایمان05832231717

30/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 9متر

املاک ایمان05832231717

29/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 22متر

250ميليون
املاک ایمان05832231717

26/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 20متر

40م رهن 10ت اجاره
املاک ایمان05832231717

16/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

150ميليون
املاک ایمان05832231717

29/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد میدان شهید...

-طبقه همکف-زيربنا 25متر

1.42ميليارد
املاک ایمان05832231717

24/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

طبقه همکف-زيربنا 22متر-سن بنا 20سال

750ميليون
املاک ایمان05832231717

21/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 12متر

450ميليون
املاک ایمان05832231717

15/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

260ميليون
املاک ایمان05832231717

04/09/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه دوم-زيربنا 12متر

2م رهن 200ت اجاره
املاک ایمان05832231717

09/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

-زيربنا 25مترشرقی

130ميليون
tabesh-09159774368-

25/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 23متر

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

03/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

طبقه همکف-زيربنا 30متر-سن بنا 20سال

550ميليون
املاک ایمان05832231717

30/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

250ميليون
املاک ایمان05832231717

30/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-زيربنا 20متر

450ميليون
املاک ایمان05832231717

20/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد جاده تهران...

طبقه همکف-زيربنا 45متر-قیمت متر مربع 7ميليون

315ميليون
املاک ایمان05832231717

02/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 12متر

400ميليون
املاک ایمان05832231717

09/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 13متر

450ميليون
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 15متر

400ميليون
املاک ایمان05832231717

30/08/1396جزئیات