مجتمع آپارتمانی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه اول-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ وسوفالشمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 2.6ميليون

468ميليون
میثم رازی۰۹۱۵۵۸۴۹۸۸۱

10/04/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه چهار-سيستم نقشه آپارتمانی- نوساز -قیمت متر مربع 1.3ميليون

105ميليون
املاک ایمان05832231717

06/08/1396جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه چهار-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه غربی- نوساز

املاک ایمان05832231717

26/06/1396جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه چهار-سيستم نقشه 9طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 1.15ميليون

131ميليون
علیمحمد عزیزی09151874882

11/03/1396جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

500ميليون
املاک ایمان05832231717

18/11/1395جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- نوساز -قیمت متر مربع 850تومان

76.5ميليون
علیرضا محمدی09157686426

20/09/1395جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

2خوابه - نوساز

35ميليون
حیدری9153866112

07/09/1395جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه اول-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -سن بنا 5سال

میثم نعیمی۰۹۱۵۱۸۷۰۹۴۷

24/08/1395جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه سوم-نما 221- 2خوابه شمالی- نوساز

35ميليون
عبدالحسن اشگزری09156029242

17/05/1395جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه سوم-نما 221- 2خوابه شمالی- نوساز

35ميليون
عبدالحسن اشگزری09156029242

17/05/1395جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه چهار-سيستم نقشه 5طبقه-نما -1- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

قائمی09357304185

11/05/1395جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه چهار-سيستم نقشه 5طبقه-نما -1- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

قائمی09357304185

11/05/1395جزئیات