مجتمع آپارتمانی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

500ميليون
املاک ایمان05832231717

18/11/1395جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه سوم-نما 221- 2خوابه شمالی- نوساز

35ميليون
عبدالحسن اشگزری09156029242

17/05/1395جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه سوم-نما 221- 2خوابه شمالی- نوساز

35ميليون
عبدالحسن اشگزری09156029242

17/05/1395جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه چهار-سيستم نقشه 5طبقه-نما -1- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

قائمی09357304185

11/05/1395جزئیات

مجتمع آپارتمانی بجنورد ...

طبقه چهار-سيستم نقشه 5طبقه-نما -1- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

قائمی09357304185

11/05/1395جزئیات