سوله کارگاهی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

سوله کارگاهی بجنورد جاد...

املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

سوله کارگاهی بجنورد کلا...

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/04/1397جزئیات

سوله کارگاهی بجنورد شهر...

1.8ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

12/12/1396جزئیات

سوله کارگاهی بجنورد جاد...

2.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

24/05/1396جزئیات

سوله کارگاهی بجنورد کلا...

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/02/1396جزئیات