زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

زمین بجنورد کمربندی مدر...

قیمت متر مربع 1.32ميليون

270ميليون
املاک ایمان05832231717

07/09/1396جزئیات

زمین بجنورد خ شهید بهشت...

قیمت متر مربع 2.5ميليون

815ميليون
املاک ایمان05832231717

18/08/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

210ميليون
tabesh-09159774368-

21/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

85ميليون
tabesh-09159774368-

17/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

125ميليون
tabesh-09159774368-

17/12/1396جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

240ميليون
tabesh-09159774368-

16/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

195ميليون
tabesh-09159774368-

15/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

140ميليون
tabesh-09159774368-

14/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

85ميليون
tabesh-09159774368-

12/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای امی...

70ميليون
tabesh-09159774368-

10/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای امی...

50ميليون
tabesh-09159774368-

10/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای موس...

70ميليون
tabesh-09159774368-

10/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

90ميليون
tabesh-09159774368-

10/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

88ميليون
tabesh-09159774368-

06/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

220ميليون
tabesh-09159774368-

06/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

80ميليون
tabesh-09159774368-

05/12/1396جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

240ميليون
tabesh-09159774368-

04/12/1396جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

170ميليون
tabesh-09159774368-

04/12/1396جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

175ميليون
tabesh-09159774368-

04/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

جنوبی

100ميليون
tabesh-09159774368-

03/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

75ميليون
tabesh-09159774368-

02/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

75ميليون
tabesh-09159774368-

02/12/1396جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

200ميليون
tabesh-09159774368-

30/11/1396جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

140ميليون
tabesh-09159774368-

30/11/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

85ميليون
tabesh-09159774368-

29/11/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

شمالی

90ميليون
tabesh-09159774368-

29/11/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

شمالی

65ميليون
tabesh-09159774368-

28/11/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

140ميليون
tabesh-09159774368-

28/11/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

جنوبی

130ميليون
tabesh-09159774368-

26/11/1396جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

جنوبی

110ميليون
tabesh-09159774368-

25/11/1396جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

140ميليون
tabesh-09159774368-

25/11/1396جزئیات

زمین بجنورد ابن سینا

شمالی

130ميليون
tabesh-09159774368-

25/11/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

200ميليون
tabesh-09159774368-

25/11/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

85ميليون
tabesh-09159774368-

25/11/1396جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

شمالی

80ميليون
tabesh-09159774368-

24/11/1396جزئیات

زمین بجنورد باغ مطهری

شمالی

55ميليون
tabesh-09159774368-

24/11/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

210ميليون
tabesh-09159774368-

24/11/1396جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

جنوبی

85ميليون
tabesh-09159774368-

23/11/1396جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

150ميليون
tabesh-09159774368-

23/11/1396جزئیات

زمین بجنورد نیم فاز

200ميليون
tabesh-09159774368-

21/11/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

125ميليون
tabesh-09159774368-

21/11/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

شمالی

90ميليون
tabesh-09159774368-

21/11/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

جنوبی

110ميليون
tabesh-09159774368-

21/11/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای موس...

70ميليون
tabesh-09159774368-

19/11/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای برا...

60ميليون
tabesh-09159774368-

21/09/1394جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

270ميليون
tabesh-09159774368-

22/11/1393جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

130ميليون
tabesh-09159774368-

29/04/1392جزئیات

زمین بجنورد میدان بار ز...

250ميليون
tabesh-09159774368-

15/06/1392جزئیات

زمین بجنورد بلوار گلستا...

100ميليون
املاک ایمان05832231717

15/12/1396جزئیات

زمین بجنورد خ شهید بهشت...

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

12/12/1396جزئیات