زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد ویلاشهر

380ميليون
tabesh-09159774368-

01/03/1398جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

500ميليون
tabesh-09159774368-

01/03/1398جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

440ميليون
tabesh-09159774368-

01/03/1398جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

340ميليون
tabesh-09159774368-

31/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

300ميليون
tabesh-09159774368-

30/02/1398جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

950ميليون
tabesh-09159774368-

30/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

550ميليون
tabesh-09159774368-

30/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای باغ...

500ميليون
tabesh-09159774368-

29/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

1ميليارد
tabesh-09159774368-

29/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

300ميليون
tabesh-09159774368-

29/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

750ميليون
tabesh-09159774368-

29/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

قیمت متر مربع 350تومان

350ميليون
tabesh-09159774368-

28/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ضیغ...

195ميليون
tabesh-09159774368-

27/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

315ميليون
tabesh-09159774368-

26/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

310ميليون
tabesh-09159774368-

26/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

300ميليون
tabesh-09159774368-

26/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

320ميليون
tabesh-09159774368-

25/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

260ميليون
tabesh-09159774368-

24/02/1398جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

550ميليون
tabesh-09159774368-

23/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای موس...

قیمت متر مربع 250تومان

260ميليون
tabesh-09159774368-

22/02/1398جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

قیمت متر مربع 365تومان

365ميليون
tabesh-09159774368-

21/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای موس...

230ميليون
tabesh-09159774368-

18/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای وکی...

tabesh-09159774368-

18/02/1398جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

780ميليون
tabesh-09159774368-

18/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

700ميليون
tabesh-09159774368-

18/02/1398جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

590ميليون
tabesh-09159774368-

17/02/1398جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

550ميليون
tabesh-09159774368-

16/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

750ميليون
tabesh-09159774368-

16/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

300ميليون
tabesh-09159774368-

11/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

360ميليون
tabesh-09159774368-

10/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

350ميليون
tabesh-09159774368-

10/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

240ميليون
tabesh-09159774368-

07/02/1398جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

320ميليون
tabesh-09159774368-

04/02/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای جنب...

tabesh-09159774368-

29/01/1398جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

350ميليون
tabesh-09159774368-

28/01/1398جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

650ميليون
tabesh-09159774368-

28/01/1398جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

380ميليون
tabesh-09159774368-

26/01/1398جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

350ميليون
tabesh-09159774368-

23/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

450ميليون
tabesh-09159774368-

18/04/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

500ميليون
tabesh-09159774368-

12/04/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

320ميليون
tabesh-09159774368-

13/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

270ميليون
tabesh-09159774368-

28/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

320ميليون
tabesh-09159774368-

28/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

290ميليون
tabesh-09159774368-

06/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

250ميليون
tabesh-09159774368-

05/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

320ميليون
tabesh-09159774368-

03/11/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

290ميليون
tabesh-09159774368-

19/10/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

شمالی

750ميليون
tabesh-09159774368-

20/09/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

280ميليون
tabesh-09159774368-

22/08/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

700ميليون
tabesh-09159774368-

01/08/1396جزئیات