زمین متراژ بين 140 تا 170 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد کمربندی مدر...

-زيربنا 600متر

60ميليون
05832233454

15/11/1397جزئیات

زمین بجنورد کلته محمدعل...

-زيربنا 238متر

33ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

زمین بجنورد خیابان میدا...

-زيربنا 467متر

250ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

زمین بجنورد اسطرخی

زيربنا 3000متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

1.05ميليارد
05832233454

14/11/1397جزئیات

زمین بجنورد جاده اسفرای...

-زيربنا 1200متر

152ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

زمین بجنورد جاده مشهد

-زيربنا 260متر

155ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد روستاهای اط...

-زيربنا 1600متر

05832233454

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد کمربندی مدر...

-زيربنا 241متر

355ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد جاده مشهد

-زيربنا 1700متر

05832233454

11/11/1397جزئیات

زمین بجنورد امام خمینی ...

-زيربنا 342متر

1.78ميليارد
05832233454

11/11/1397جزئیات

زمین بجنورد کمربندی مدر...

زيربنا 220مترجنوبی-قیمت متر مربع 3.1ميليون

680ميليون
املاک ایمان05832231717

20/12/1397جزئیات