زمین متراژ بين 120 تا 140 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد پشت استادیو...

-زيربنا 176متر

350ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

زمین بجنورد امام خمینی ...

-زيربنا 200متر

320ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

-زيربنا 190مترجنوبی

190ميليون
tabesh-09159774368-

14/11/1396جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

زيربنا 190متردو نبش شمالی-قیمت متر مربع 120تومان

120ميليون
tabesh-09159774368-

10/11/1396جزئیات

زمین بجنورد خ رضوی کنار...

-زيربنا 200متر

املاک ایمان05832231717

07/05/1396جزئیات

زمین بجنورد بلوار گلستا...

-زيربنا 190متر

150ميليون
املاک ایمان05832231717

21/11/1395جزئیات