زمین متراژ بين 100 تا 120 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد زمینهای مال...

-زيربنا 165مترجنوبی

170ميليون
tabesh-09159774368-

18/11/1396جزئیات