زمین مسکونی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین مسکونی بجنورد قیام...

شمالی

1.8ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

11/11/1397جزئیات

زمین مسکونی طالقانی غر...

قیمت متر مربع 6ميليون

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/10/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد شریع...

شمالی

2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

27/09/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد طالق...

و نبش شمالی-قیمت متر مربع 6ميليون

1.9ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

21/09/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد امیر...

شمالی

450ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/09/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد 17شه...

قیمت متر مربع 3.5تومان

423ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد امیر...

شمالی

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/09/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد سیدی...

مالی-قیمت متر مربع 3.5ميليون

728ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/09/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد امیر...

مالی-قیمت متر مربع 4ميليون

1.9ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

27/08/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد بسیج...

قیمت متر مربع 4ميليون

1.28ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

15/07/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد طالق...

قیمت متر مربع 4.5ميليون

630ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/06/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد نادر...

نوبی-قیمت متر مربع 4ميليون

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/06/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد شهرک...

نوبی-قیمت متر مربع 500تومان

85ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/06/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد طالق...

نوبی-قیمت متر مربع 2.5ميليون

670ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/12/1393جزئیات

زمین مسکونی بجنورد جنت

قیمت متر مربع 1.3ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد بسیج...

نوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 4ميليون

1.86ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

17/05/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد کوی ...

شمالی

املاک مرتضوی09155843116

10/03/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد شهرک...

160ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/02/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد شهید...

و نبش شمالی-قیمت متر مربع 3ميليون

492ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/02/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد امیر...

قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

03/12/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد چمرا...

نوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

416ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/10/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد جاده...

330ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/10/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد طالق...

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 2ميليون

860ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/10/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد فردو...

قیمت متر مربع 2.5ميليون

825ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد بسیج...

نوبی-قیمت متر مربع 2.2ميليون

666ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/09/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد منطق...

قیمت متر مربع 1.5ميليون

225ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/08/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد طالق...

قیمت متر مربع 6.5ميليون

2.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد طالق...

مالی-قیمت متر مربع 1.4ميليون

224ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/05/1393جزئیات

زمین مسکونی بجنورد امام...

مالی-قیمت متر مربع 2ميليون

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/08/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد امیر...

مالی-قیمت متر مربع 2تومان

800ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/07/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد طالق...

نوبی-قیمت متر مربع 1.8ميليون

651ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/07/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد شهید...

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 5.7ميليون

1.938ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

10/07/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد جنت

نوبی-قیمت متر مربع 1ميليون

225ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/07/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد جنت

نوبی-قیمت متر مربع 1ميليون

225ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/06/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد قیام...

مالی-قیمت متر مربع 2.5ميليون

1.388ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

26/06/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد نادر...

ربی-قیمت متر مربع 2ميليون

650ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/06/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد منبع...

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 2.3ميليون

805ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/06/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد شریع...

شمالی

2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

15/06/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد 32مت...

قیمت متر مربع 1.6ميليون

438ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/06/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد زمین...

65ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/05/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد شهید...

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 1.8ميليون

1.17ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

24/05/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد بلوا...

املاک مرتضوی09155843116

23/05/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد فردو...

شرقی

650ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/05/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد امیر...

جنوبی

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/05/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد امیر...

جنوبی

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/04/1394جزئیات

زمین مسکونی بجنورد منبع...

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 2.5ميليون

962ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/04/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد بلوا...

نوبی-قیمت متر مربع 1.5ميليون

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/04/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد امیر...

قیمت متر مربع 1.6ميليون

800ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/04/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد بانک...

نوبی-قیمت متر مربع 2ميليون

662ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/04/1396جزئیات

زمین مسکونی بجنورد شهرک...

شرقی

املاک مرتضوی09155843116

03/03/1396جزئیات