زمین باکاربری مسکونی وتجاری متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین باکاربری مسکونی وت...

قیمت متر مربع 30ميليون

5.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/06/1396جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

11/10/1397جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

دو ممر

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/08/1397جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

شمالی

500ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

و نبش شمالی-قیمت متر مربع 10ميليون

4ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

12/12/1392جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

قیمت متر مربع 3ميليون

18ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

23/03/1397جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

8خوابه سه نبش-قیمت متر مربع 14ميليون

4.9ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

20/03/1397جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

رقی غربی دو کله-قیمت متر مربع 3.3ميليون

1.75ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

23/01/1397جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.275ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

18/11/1396جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 3ميليون

1.57ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

18/11/1396جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

و نبش شمالی-قیمت متر مربع 5ميليون

1.307ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

23/10/1396جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

و نبش شمالی-قیمت متر مربع 4.5ميليون

1.177ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

26/10/1394جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

قیمت متر مربع 4.5ميليون

2.3ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

29/09/1396جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

850ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/08/1396جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.6ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

21/08/1396جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.6ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/06/1394جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

قیمت متر مربع 6ميليون

2.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1396جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

و نبش شمالی-قیمت متر مربع 4ميليون

3.4ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1396جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

قیمت متر مربع 6ميليون

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

21/06/1396جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 10ميليون

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

16/06/1396جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

قیمت متر مربع 30ميليون

5.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/06/1396جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

قیمت متر مربع 15ميليون

8.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1396جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 6ميليون

6ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

23/05/1396جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

و نبش جنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 3ميليون

1.068ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

20/04/1396جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 7ميليون

2.4ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

23/03/1396جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

املاک مرتضوی09155843116

23/03/1396جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

ه نبش-قیمت متر مربع 3ميليون

1.25ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

17/03/1396جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

8خوابه سه نبش-قیمت متر مربع 9ميليون

3.15ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/07/1393جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

شمالی جنوبی دو کله

املاک مرتضوی09155843116

30/02/1396جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/02/1396جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

قیمت متر مربع 2.5ميليون

875ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/12/1395جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

قیمت متر مربع 8ميليون

1.25ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

19/11/1395جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

مالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 3ميليون

474ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/11/1395جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

و نبش شمالی-قیمت متر مربع 6ميليون

2.64ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

20/09/1395جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/08/1395جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

و نبش شمالی-قیمت متر مربع 10ميليون

5.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

11/05/1395جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

رقی-قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.4ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

04/05/1395جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

مالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 2ميليون

688ميليون
املاک مرتضوی09155843116

17/04/1395جزئیات

زمین باکاربری مسکونی وت...

مالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 2ميليون

748ميليون
املاک مرتضوی09155843116

17/04/1395جزئیات