دفتر کار و اداری متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 100متر

2م اجاره
املاک ایمان05832231717

09/10/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

400ميليون
املاک ایمان05832231717

08/10/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه چهارم-زيربنا 90متر

10م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

22/06/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه دوم-زيربنا 80متر

5م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/05/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

30م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

22/03/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 90متر

5ت رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 88متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

450ميليون
املاک ایمان05832231717

30/08/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 90متر

3م رهن 860ت اجاره
املاک ایمان05832231717

24/08/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

زيربنا 90متر- 2خوابه

10م رهن 550ت اجاره
املاک ایمان05832231717

18/07/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-زيربنا 100متر

5م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

01/07/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه دوم-زيربنا 90متر

10م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

14/06/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه سوم-زيربنا 85متر

10م رهن 900ت اجاره
املاک ایمان05832231717

13/08/1397جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 80متر

7م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

14/04/1396جزئیات

دفتر کار و اداری بجنورد...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 4ميليون

280ميليون
املاک ایمان05832231717

21/01/1397جزئیات