باغ متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

باغ جاده بش قارداش

قیمت متر مربع 120تومان

املاک مرتضوی09155843116

29/12/1397جزئیات

باغ بجنورد حاشیه جاده س...

2خوابه

16.5ميليون
05832233454

18/11/1397جزئیات

باغ بجنورد روستای کلاته...

قیمت متر مربع 130تومان

195ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/11/1397جزئیات

باغ بجنورد روستای بدران...

املاک مرتضوی09155843116

06/11/1397جزئیات

باغ بجنورد باغ روستای ن...

100ميليون
tabesh-09159774368-

09/11/1397جزئیات

باغ جاده باباامان

قیمت متر مربع 220تومان

املاک مرتضوی09155843116

14/07/1397جزئیات

باغ بجنورد جاده تهران

قیمت متر مربع 35تومان

املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

باغ بجنورد روستا

190ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/05/1397جزئیات

باغ بجنورد شرق سپاه

املاک مرتضوی09155843116

19/03/1397جزئیات

باغ بجنورد پشت صدا وسیم...

قیمت متر مربع 120تومان

360ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/02/1397جزئیات

باغ بجنورد روستا

قیمت متر مربع 50تومان

100ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/12/1396جزئیات

باغ بجنورد حومه شهر

نوبی- نوساز

ميرعرب09153870468

14/12/1396جزئیات

باغ بجنورد باغ روستای ب...

200ميليون
tabesh-09159774368-

07/11/1396جزئیات

باغ بجنورد بدرانلو

نوساز -قیمت متر مربع 0.05تومان

مهوش داوری09158845810

03/10/1396جزئیات

باغ شیروان امان آباد

نوساز -قیمت متر مربع 15تومان

پدرام فر09388694429

25/08/1396جزئیات

باغ بجنورد روستای حمزان...

مالی- نوساز -قیمت متر مربع 70تومان

45ميليون
علی هاتفی09158846772

07/08/1396جزئیات

باغ بجنورد جاده بش قارد...

قیمت متر مربع 150تومان

375ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1396جزئیات

باغ بجنورد جاده قدیم بد...

65ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/05/1396جزئیات

باغ بجنورد روستا

قیمت متر مربع 30تومان

45ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/04/1396جزئیات

باغ بجنورد روستا

100ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/04/1396جزئیات

باغ بجنورد حصار شیر علی...

قیمت متر مربع 350تومان

490ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/03/1396جزئیات

باغ بجنورد جاده قدیم بد...

قیمت متر مربع 40تومان

92ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/03/1396جزئیات

باغ بجنورد جاده قدیم بد...

نوساز -قیمت متر مربع 40تومان

80ميليون
جعفری09381105982

03/03/1396جزئیات

باغ بجنورد جاده بش قارد...

املاک مرتضوی09155843116

20/02/1396جزئیات

باغ بجنورد جاده قدیم

نوساز

رضا ميرعرب09153870468

23/09/1395جزئیات

باغ بجنورد جاده قدیم بد...

قیمت متر مربع 30تومان

90ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/08/1395جزئیات

باغ بجنورد باغ عزیز

قیمت متر مربع 220تومان

220ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/05/1394جزئیات

باغ بجنورد روستا

قیمت متر مربع 50تومان

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

17/05/1395جزئیات

باغ بجنورد جاده قدیم بد...

نما -1-قیمت متر مربع 25تومان

املاک ایمان05832231717

21/03/1395جزئیات

باغ بجنورد روستا

قیمت متر مربع 100تومان

80ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/03/1395جزئیات