باغ و زمین زراعی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

باغ و زمین زراعی بجنورد...

قیمت متر مربع 100تومان

املاک ایمان05832231717

23/08/1397جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

قیمت متر مربع 500تومان

املاک ایمان05832231717

02/04/1397جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

قیمت متر مربع 50تومان

املاک ایمان05832231717

09/02/1397جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

قیمت متر مربع 20تومان

300ميليون
املاک ایمان05832231717

08/02/1397جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

قیمت متر مربع 100تومان

املاک ایمان05832231717

14/12/1396جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

360ميليون
املاک ایمان05832231717

18/10/1396جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

90ميليون
املاک ایمان05832231717

03/10/1396جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

100ميليون
املاک ایمان05832231717

03/10/1396جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

قیمت متر مربع 160تومان

املاک ایمان05832231717

28/09/1396جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

املاک ایمان05832231717

23/09/1396جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

قیمت متر مربع 17تومان

144ميليون
املاک ایمان05832231717

21/08/1396جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

120ميليون
املاک ایمان05832231717

18/07/1396جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

550ميليون
املاک ایمان05832231717

01/09/1396جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

قیمت متر مربع 20تومان

50ميليون
املاک ایمان05832231717

03/10/1397جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

املاک ایمان05832231717

02/06/1396جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

املاک ایمان05832231717

16/05/1396جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

قیمت متر مربع 120تومان

780ميليون
املاک ایمان05832231717

06/08/1396جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

املاک ایمان05832231717

18/04/1396جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

قیمت متر مربع 120تومان

234ميليون
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

املاک ایمان05832231717

18/11/1395جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

قیمت متر مربع 30تومان

350ميليون
املاک ایمان05832231717

04/10/1396جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

2خوابه

املاک ایمان05832231717

27/10/1395جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

املاک ایمان05832231717

18/10/1395جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

45ميليون
املاک ایمان05832231717

11/11/1395جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

107ميليون
املاک ایمان05832231717

18/10/1395جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

80ميليون
املاک ایمان05832231717

18/10/1395جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

107ميليون
املاک ایمان05832231717

11/11/1395جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

قیمت متر مربع 80تومان

520ميليون
املاک ایمان05832231717

05/10/1395جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

70ميليون
املاک ایمان05832231717

03/10/1397جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

املاک ایمان05832231717

14/06/1395جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

160ميليون
املاک ایمان05832231717

14/06/1396جزئیات

باغ و زمین زراعی بجنورد...

قیمت متر مربع 70تومان

140ميليون
املاک ایمان05832231717

11/02/1397جزئیات