آپارتمان متراژ بين 140 تا 170 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 2-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 7

9
املاک مرتضوی09155843116

05/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 2-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه دو نبش شمالی- ?-قیمت متر مربع 8

1
املاک مرتضوی09155843116

07/03/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 2-قیمت متر مربع 1

3
املاک ایمان05832231717

25/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه پنجم-زيربنا 2-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 2

1
املاک ایمان05832231717

08/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-زيربنا 2- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 5

املاک ایمان05832231717

11/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 2- 4خوابه -قیمت متر مربع 6

1
املاک ایمان05832231717

04/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 2-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 7

2
املاک ایمان05832231717

01/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 2-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 6

1
املاک ایمان05832231717

01/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 2-سيستم نقشه پنج طبقه-نما رومی- 4خوابه دونبش شمالی غربی- ?-قیمت متر مربع 3

7
املاک ایمان05832231717

01/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 2-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 7

1
املاک ایمان05832231717

23/07/1398جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه پنجم-زيربنا 2- 4خوابه - ?-قیمت متر مربع 6

املاک مرتضوی09155843116

16/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه پنجم-زيربنا 3-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 6

املاک ایمان05832231717

18/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 2- ?-قیمت متر مربع 6

1
املاک ایمان05832231717

15/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 2-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 4-قیمت متر مربع 7

2
املاک مرتضوی09155843116

24/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 2- 4خوابه - ?

املاک ایمان05832231717

21/10/1398جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 4

9
املاک مرتضوی09155843116

26/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-زيربنا 2- 3خوابه - ?

1رهن
املاک مرتضوی09155843116

07/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 2-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 4

1
املاک مرتضوی09155843116

22/10/1397جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه سوم-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 1

املاک مرتضوی09155843116

13/08/1397جزئیات