آپارتمان متراژ بين 120 تا 140 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 2-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه سه نبش- ?-قیمت متر مربع 8

1
املاک مرتضوی09155843116

05/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 2-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه غربی- ?-قیمت متر مربع 1

2
املاک مرتضوی09155843116

05/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 8

1
املاک مرتضوی09155843116

25/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 6

1
املاک ایمان05832231717

17/03/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 9

1
املاک مرتضوی09155843116

03/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 6

1
املاک مرتضوی09155843116

01/02/1399جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه اول-زيربنا 2-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 6

1
املاک مرتضوی09155843116

28/01/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 3خوابه - ?

املاک ایمان05832231717

20/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1-قیمت متر مربع 8

1
املاک ایمان05832231717

20/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 6

1
املاک مرتضوی09155843116

30/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 5

1
املاک مرتضوی09155843116

22/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد 1

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی- ?-قیمت متر مربع 5

9
املاک مرتضوی09155843116

22/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-زيربنا 1- 4خوابه -قیمت متر مربع 6

املاک ایمان05832231717

11/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1- ?-قیمت متر مربع 5

9
املاک ایمان05832231717

03/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 6

1
املاک مرتضوی09155843116

13/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی- ?-قیمت متر مربع 5

9
املاک مرتضوی09155843116

10/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه پنجم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی- ?-قیمت متر مربع 6

1
املاک مرتضوی09155843116

04/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهار-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 3خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 5

1
املاک ایمان05832231717

19/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه پیلوت-زيربنا 1- ?-قیمت متر مربع 6

1
املاک ایمان05832231717

16/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1-قیمت متر مربع 3

5
املاک ایمان05832231717

12/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهار-زيربنا 1-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 5

1
امین یزدانی09155841947

06/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه پنجم-زيربنا 1-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه غربی- ?-قیمت متر مربع 6

1
املاک ایمان05832231717

02/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه چهارطبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی- ?-قیمت متر مربع 6

1
املاک ایمان05832231717

02/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

1
املاک ایمان05832231717

01/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 2-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 6

1
املاک ایمان05832231717

24/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 2

املاک ایمان05832231717

21/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 6

1
املاک ایمان05832231717

20/07/1398جزئیات

آپارتمان ?

-زيربنا 2- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 4

املاک مرتضوی09155843116

08/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 6

1
املاک ایمان05832231717

16/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 2-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه -سن بنا 6-قیمت متر مربع 5

1
املاک مرتضوی09155843116

30/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 5

9
املاک مرتضوی09155843116

26/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 5-قیمت متر مربع 6

1
املاک ایمان05832231717

22/05/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 2-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 5

1
املاک مرتضوی09155843116

30/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 4

3رهن 1اجاره
املاک ایمان05832231717

08/05/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 2-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 5

1
املاک مرتضوی09155843116

30/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 2-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه دونبش شمالی غربی- ?-قیمت متر مربع 6

1
املاک ایمان05832231717

15/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه سه نبش- ?-قیمت متر مربع 6

1
املاک مرتضوی09155843116

04/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه پنجم-زيربنا 1-نما سنگ- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 6

1
املاک ایمان05832231717

21/03/1398جزئیات

آپارتمان ?

-زيربنا 2

5
املاک مرتضوی09155843116

04/03/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 2-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو نبش شمالی- ?-قیمت متر مربع 5

1
املاک مرتضوی09155843116

29/02/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-قیمت متر مربع 6

1
املاک ایمان05832231717

12/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- ?-قیمت متر مربع 6

1
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی- ?-قیمت متر مربع 6

1
املاک مرتضوی09155843116

05/02/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه - ?

املاک مرتضوی09155843116

29/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شرقی غربی دو کله- ?-قیمت متر مربع 5

9
املاک مرتضوی09155843116

20/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 2-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 5

1
املاک مرتضوی09155843116

20/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 4

8
املاک مرتضوی09155843116

27/09/1397جزئیات

آپارتمان 1

طبقه دوم-زيربنا 2- 4خوابه

املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه چهارم-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 2-قیمت متر مربع 5

املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 2-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو نبش شمالی- ?-قیمت متر مربع 4

8
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات