آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

1
املاک مرتضوی09155843116

26/06/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی- ?-قیمت متر مربع 1

1
املاک مرتضوی09155843116

23/06/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5

9
املاک مرتضوی09155843116

22/06/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه غربی-سن بنا 5-قیمت متر مربع 1

1
املاک مرتضوی09155843116

23/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شرقی غربی دو کله- ?-قیمت متر مربع 1

1
املاک مرتضوی09155843116

05/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 3

7
tabesh-09159774368-

22/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - ?

7
tabesh-09159774368-

18/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 5-قیمت متر مربع 6

9
املاک مرتضوی09155843116

02/04/1399جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -سن بنا 4-قیمت متر مربع 6

8
املاک مرتضوی09155843116

02/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سن بنا 7-قیمت متر مربع 7

9
املاک ایمان05832231717

17/03/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 4-قیمت متر مربع 7

9
املاک ایمان05832231717

17/03/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 7

1
املاک ایمان05832231717

30/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 8

8
املاک مرتضوی09155843116

27/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه دو نبش شمالی- ?-قیمت متر مربع 6

8
املاک مرتضوی09155843116

13/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-زيربنا 1- ?-قیمت متر مربع 8

1
املاک ایمان05832231717

04/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 7

9
املاک مرتضوی09155843116

03/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 8

1
املاک مرتضوی09155843116

03/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 7-قیمت متر مربع 6

9
املاک مرتضوی09155843116

13/12/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 6

7
املاک ایمان05832231717

27/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 7

9
املاک مرتضوی09155843116

26/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -سن بنا 4-قیمت متر مربع 5

7
املاک مرتضوی09155843116

22/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-زيربنا 1- 4خوابه -قیمت متر مربع 5

املاک ایمان05832231717

11/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-زيربنا 1- 4خوابه -قیمت متر مربع 9

املاک ایمان05832231717

11/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -قیمت متر مربع 5

7
املاک ایمان05832231717

11/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد 3

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 5

املاک ایمان05832231717

09/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 3-قیمت متر مربع 4

8
املاک ایمان05832231717

08/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه -سن بنا 5-قیمت متر مربع 5

7
املاک ایمان05832231717

08/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه ******- ?-قیمت متر مربع 6

9
املاک ایمان05832231717

25/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه چهارطبقه- 3خوابه شمالی- ?-قیمت متر مربع 5

7
املاک ایمان05832231717

25/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه غربی- ?-قیمت متر مربع 6

8
املاک مرتضوی09155843116

26/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 4

5
املاک ایمان05832231717

12/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 6

9
املاک ایمان05832231717

02/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 7

9
املاک ایمان05832231717

09/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 3-قیمت متر مربع 5

6
املاک ایمان05832231717

01/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 3

9
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی- ?

1رهن
املاک مرتضوی09155843116

21/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 3-قیمت متر مربع 5

6
املاک ایمان05832231717

22/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1- ?

املاک ایمان05832231717

21/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 6-قیمت متر مربع 4

6
املاک ایمان05832231717

06/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه شمالی-سن بنا 7

5
tabesh-09159774368-

19/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه -سن بنا 3-قیمت متر مربع 3

5
املاک ایمان05832231717

16/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - ?

8
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 4-قیمت متر مربع 5

7
املاک ایمان05832231717

04/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 5

7
املاک مرتضوی09155843116

26/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - ?-قیمت متر مربع 5

7
املاک مرتضوی09155843116

26/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 7

7
املاک مرتضوی09155843116

24/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 4-قیمت متر مربع 7

9
املاک مرتضوی09155843116

24/06/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-زيربنا 1-قیمت متر مربع 6

املاک ایمان05832231717

21/10/1398جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه اول-زيربنا 1- ?-قیمت متر مربع 6

8
املاک مرتضوی09155843116

15/05/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد 1

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9-قیمت متر مربع 5

7
املاک مرتضوی09155843116

30/04/1398جزئیات