آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن
املاک مرتضوی09155843116

06/06/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - ?

5رهن 1اجاره
tabesh-09159774368-

17/04/1399جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -سن بنا 4-قیمت متر مربع 6

8
املاک مرتضوی09155843116

02/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7

5رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 8

3رهن 2اجاره
املاک ایمان05832231717

22/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 3-قیمت متر مربع 4

8
املاک ایمان05832231717

08/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی- ?

5رهن 2اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1-نما 3سانتی- 3خوابه - ?

1رهن
املاک ایمان05832231717

06/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-زيربنا 1

املاک ایمان05832231717

08/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2

1رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

23/07/1398جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی- ?

1رهن
املاک مرتضوی09155843116

21/07/1398جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 5

1رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5

1رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1

1رهن 2اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 6-قیمت متر مربع 4

6
املاک ایمان05832231717

06/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 6

3رهن 1اجاره
املاک ایمان05832231717

03/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 2

3رهن 3اجاره
املاک ایمان05832231717

01/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 7

7
املاک مرتضوی09155843116

24/06/1398جزئیات

آپارتمان ?

طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه

2رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/06/1398جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

5رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1398جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 7

6رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/05/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/05/1398جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 7

6رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/05/1398جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سن بنا 7

املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه

1رهن 1اجاره
املاک ایمان05832231717

15/10/1398جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 3

6رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/03/1398جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 2

5رهن
املاک مرتضوی09155843116

29/01/1398جزئیات

آپارتمان ?

طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه

6رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 2

1رهن 5اجاره
05832233454

14/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه

2رهن 1اجاره
05832233454

10/11/1397جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 7

3رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/10/1397جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 3

9رهن
املاک مرتضوی09155843116

29/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه

5رهن 7اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5

1رهن 1اجاره
املاک ایمان05832231717

22/08/1397جزئیات

آپارتمان ?

-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1

املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه - ?

املاک مرتضوی09155843116

20/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه - ?

5رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 5-قیمت متر مربع 4

5
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه پنج طبقه- 3خوابه -سن بنا 6

4رهن 1اجاره
املاک ایمان05832231717

05/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 2

1رهن 1اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/07/1397جزئیات