آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 5

1
املاک مرتضوی09155843116

19/06/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 14خوابه - ?-قیمت متر مربع 5

5
املاک مرتضوی09155843116

13/06/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه -سن بنا 5

7
tabesh-09159774368-

12/09/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه

5
tabesh-09159774368-

22/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه - ?

6
tabesh-09159774368-

12/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 7

1
tabesh-09159774368-

12/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - ?

7
tabesh-09159774368-

11/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی- ?-قیمت متر مربع 1

1
املاک مرتضوی09155843116

05/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- ?-قیمت متر مربع 1

1
املاک مرتضوی09155843116

05/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1- ?

9
tabesh-09159774368-

31/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - ?

5
tabesh-09159774368-

30/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - ?

5رهن 3اجاره
tabesh-09159774368-

30/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- ?-قیمت متر مربع 7

8
املاک مرتضوی09155843116

14/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5

5
tabesh-09159774368-

22/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4

5
tabesh-09159774368-

21/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - ?

5
tabesh-09159774368-

21/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- ?

6
tabesh-09159774368-

19/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه

6
tabesh-09159774368-

11/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2

4
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- ?

5
tabesh-09159774368-

22/03/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد 1

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 6

7
املاک مرتضوی09155843116

29/03/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 5

5
املاک مرتضوی09155843116

27/03/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1

7
املاک مرتضوی09155843116

07/03/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 5

5
املاک مرتضوی09155843116

07/03/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 3-قیمت متر مربع 5

6
املاک مرتضوی09155843116

06/03/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 8-قیمت متر مربع 6

6
املاک مرتضوی09155843116

07/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی- ?-قیمت متر مربع 6

6
املاک مرتضوی09155843116

06/02/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4

4
tabesh-09159774368-

24/01/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه

6
tabesh-09159774368-

24/01/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4

6
tabesh-09159774368-

09/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه غربی- ?

7
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- ?-قیمت متر مربع 8

9
املاک مرتضوی09155843116

13/12/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 6

6
املاک ایمان05832231717

04/12/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 6-قیمت متر مربع 5

6
املاک مرتضوی09155843116

01/12/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی- ?-قیمت متر مربع 5

6
املاک مرتضوی09155843116

28/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانیشمالی- ?-قیمت متر مربع 8

8
املاک مرتضوی09155843116

27/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 7

2
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 3خوابه - ?

6
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 5-قیمت متر مربع 5

5
املاک ایمان05832231717

05/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -قیمت متر مربع 4

5
املاک ایمان05832231717

10/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه چهارطبقه- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 5

5
املاک ایمان05832231717

10/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

4
tabesh-09159774368-

26/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه پنجم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 2-قیمت متر مربع 3

3
املاک ایمان05832231717

04/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 6-قیمت متر مربع 4

5
املاک مرتضوی09155843116

01/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه -قیمت متر مربع 5

6
املاک ایمان05832231717

03/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1- ?-قیمت متر مربع 7

8
املاک ایمان05832231717

27/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - ?

7
tabesh-09159774368-

25/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3

6
tabesh-09159774368-

21/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7

5
املاک مرتضوی09155843116

24/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ?

-طبقه سوم-زيربنا 1-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 7-قیمت متر مربع 1

5
tabesh-09159774368-

25/11/1396جزئیات