آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

35م رهن 30ت اجاره
tabesh-09159774368-

18/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

25م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

16/11/1397جزئیات

آپارتمان امیریه شمالی

زيربنا 106متر- 2خوابه - نوساز

80م رهن
املاک مرتضوی09155843116

07/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

زيربنا 110متر- 2خوابه

30م رهن 300ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد دانشگاه...

طبقه اول-زيربنا 116متر- 3خوابه

املاک مرتضوی09155843116

07/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد آپارتما...

زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

10م رهن 400ت اجاره
05832233454

15/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد مدرس

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

25م رهن 350ت اجاره
05832233454

14/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 3خوابه

15م رهن 850ت اجاره
05832233454

14/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

65م رهن
05832233454

13/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد خ چمران...

زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

15م رهن 800ت اجاره
05832233454

13/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز

5م رهن 600ت اجاره
tabesh-09159774368-

05/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه

10م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

27/10/1397جزئیات

آپارتمان شریعتی جنوبی

طبقه چهارم-زيربنا 110متر- 3خوابه - نوساز

130م رهن
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه اول-زيربنا 120متر- نوساز

50م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

آپارتمان 17شهریور جنوب...

طبقه سوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی- نوساز

430ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی شرقی

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه

10م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/10/1397جزئیات

آپارتمان نادرجنوبی

-طبقه اول-زيربنا 110متر

70م رهن
املاک مرتضوی09155843116

06/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد میرزاکو...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 8سال

5م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

18/11/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

30م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

26/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- نوساز

5م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

23/06/1391جزئیات

آپارتمان بجنورد پل منطق...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 7سال

10م رهن 1.3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

آپارتمان 17شهریور جنوب...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی- نوساز

70م رهن
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سن بنا 15سال

10م رهن 2.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

آپارتمان فردوسی

زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

5م رهن 850ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 2خوابه شرقی- نوساز

75ت رهن 10ت اجاره
املاک ایمان05832231717

20/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

10م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجرسفال- 2خوابه -سن بنا 18سال

10م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

13/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد میرزاکو...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 5سال

25م رهن 1.2ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه ***-سن بنا 9سال

10م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

05/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

10م رهن 600ت اجاره
tabesh-09159774368-

28/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

15م رهن 450ت اجاره
tabesh-09159774368-

26/07/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی شرقی

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

10م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی غربی

طبقه دوم-زيربنا 116متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

5م رهن 1.3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 15سال

20م رهن 650ت اجاره
املاک ایمان05832231717

22/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال

60م رهن
املاک ایمان05832231717

21/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 121متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

169ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی-سن بنا 4سال

6م رهن 700ت اجاره
tabesh-09159774368-

05/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

25م رهن 50ت اجاره
tabesh-09159774368-

22/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 2ميليون

240ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 118متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

70م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه چهارم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه چهارطبقه- 2خوابه -سن بنا 8سال

90م رهن
املاک ایمان05832231717

18/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سن بنا 4سال

15م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

04/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد میرزاکو...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 5سال

25م رهن 1.2ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

30م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

11/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه پنج طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

80م رهن 10م اجاره
املاک ایمان05832231717

10/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

6م رهن 750ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد نادرجنو...

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

15م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهید به...

زيربنا 110متر- 2خوابه

10م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

262ميليون
املاک ایمان05832231717

10/05/1397جزئیات