آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 4.4ميليون

420ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/01/1398جزئیات

آپارتمان امیریه شمالی

طبقه چهارم-زيربنا 95متر- 2خوابه

املاک مرتضوی09155843116

29/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.3ميليون

195ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 4.7تومان

445ميليون
املاک ایمان05832231717

18/01/1398جزئیات

آپارتمان امام خمینی غر...

-طبقه سوم-زيربنا 93مترجنوبی

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 94متر-نما سنگ با ترکیب آجر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

564ميليون
املاک ایمان05832231717

18/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

42م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.8ميليون

480ميليون
املاک ایمان05832231717

17/01/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی ...

طبقه سوم-زيربنا 93متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

420ميليون
املاک مرتضوی09155843116

01/12/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ج...

زيربنا 86متر-سن بنا 2سال

235ميليون
05832233454

15/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

380ميليون
05832233454

15/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه چهارم-زيربنا 98متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

175ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امیریه ...

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

340ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

05832233454

14/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

335ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

زيربنا 98متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

417ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه سوم-زيربنا 97متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

410ميليون
05832233454

14/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد جاده ته...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

270ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

250ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

زيربنا 76متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

145ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد 32 متری...

زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

310ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

زيربنا 98متر- 2خوابه - نوساز

95ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه چهارم-زيربنا 96متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

230ميليون
05832233454

11/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

زيربنا 82متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

220ميليون
05832233454

11/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

145ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

145ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه سوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

190ميليون
tabesh-09159774368-

02/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

350ميليون
tabesh-09159774368-

16/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک حک...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

280ميليون
tabesh-09159774368-

25/10/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-قیمت متر مربع 3.7ميليون

333ميليون
املاک ایمان05832231717

26/10/1397جزئیات

آپارتمان طالقانی شرقی

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

املاک مرتضوی09155843116

25/10/1397جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه

332ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

-طبقه همکف-زيربنا 100متر

80م رهن
املاک ایمان05832231717

19/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد گلستان

طبقه دوم-زيربنا 83متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

230ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/10/1397جزئیات

آپارتمان شهرک شاهد

طبقه اول-زيربنا 100متر-سن بنا 12سال

500ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال

370ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/10/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک فر...

طبقه چهارم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 2ميليون

160ميليون
املاک ایمان05832231717

03/10/1397جزئیات

آپارتمان قیام

طبقه سوم-زيربنا 93متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 76متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.8ميليون

212.8ميليون
املاک ایمان05832231717

13/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

طبقه دوم-زيربنا 91متر- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 4ميليون

364ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

50م رهن
املاک ایمان05832231717

30/08/1397جزئیات

آپارتمان منطقه گلستان(...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/08/1397جزئیات

آپارتمان جمهوری

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

522ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1397جزئیات

آپارتمان شریعتی شمالی

طبقه سوم-زيربنا 97متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

380ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

170ميليون
tabesh-09159774368-

09/08/1397جزئیات

آپارتمان 17شهریور جنوب...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

210ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

آپارتمان عزیزمصر

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

65م رهن
املاک مرتضوی09155843116

06/08/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد کمربندی...

طبقه اول-زيربنا 87متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 3.2ميليون

280ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

180ميليون
tabesh-09159774368-

24/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

tabesh-09159774368-

19/07/1397جزئیات