ویلا متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلا بجنورد زمینهای مال...

-طبقه اول

250ميليون
tabesh-09159774368-

12/01/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

300ميليون
tabesh-09159774368-

02/12/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

-طبقه اولشمالی

150ميليون
tabesh-09159774368-

29/07/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه همکف-سيستم نقشه ویلائی

180ميليون
tabesh-09159774368-

04/10/1393جزئیات

ویلا بجنورد بافت قدیم ا...

950ميليون
tabesh-09159774368-

12/02/1396جزئیات

ویلا بجنورد مجتمع کارگا...

-نما سنگجنوبی

210ميليون
tabesh-09159774368-

26/11/1390جزئیات

ویلا بجنورد بافت قدیم ا...

110ميليون
tabesh-09159774368-

08/11/1392جزئیات