ویلا متراژ بين 80 تا 90 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

ویلا بجنورد زمینهای مال...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - ?

4
tabesh-09159774368-

28/07/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5

1
tabesh-09159774368-

25/07/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک حکمت

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7

1
tabesh-09159774368-

20/07/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4

1
tabesh-09159774368-

20/07/1399جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3

1
tabesh-09159774368-

01/04/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-سن بنا 5

1
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7

6
tabesh-09159774368-

25/10/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه -قیمت متر مربع 7

7
tabesh-09159774368-

12/10/1398جزئیات

ویلا بجنورد نیم فاز

طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه

8
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام ف...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- ?-قیمت متر مربع 1

1
tabesh-09159774368-

30/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 1

1
tabesh-09159774368-

23/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7

9
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما ندارد- 2خوابه شمالی-سن بنا 1

tabesh-09159774368-

21/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 1

1
tabesh-09159774368-

20/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 1جنوبی

1
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 1

tabesh-09159774368-

21/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه همکف-زيربنا 1

7
tabesh-09159774368-

01/08/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7

9
tabesh-09159774368-

21/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 2-قیمت متر مربع 1

1
tabesh-09159774368-

21/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما ندارد- 2خوابه -سن بنا 3

8
tabesh-09159774368-

22/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه - ?

2
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه یک طبقه روی پیلوت

4
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3

8
tabesh-09159774368-

15/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه - ?

1
tabesh-09159774368-

15/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه

1
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- ?

1
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 7

7
tabesh-09159774368-

06/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -قیمت متر مربع 1

2
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 7

6
tabesh-09159774368-

20/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه - ?

8
tabesh-09159774368-

19/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه - ?

1
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه

1
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 1

1
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی- ?

7
tabesh-09159774368-

08/11/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی

6
tabesh-09159774368-

23/07/1398جزئیات