ویلا متراژ بين 70 تا 80 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

ویلا بجنورد زمینهای مال...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه - ?

1
tabesh-09159774368-

27/07/1399جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 1

8
tabesh-09159774368-

12/07/1399جزئیات

ویلا بجنورد بافت قدیم ا...

-طبقه همکف-زيربنا 9-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه - ?

6
tabesh-09159774368-

21/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد ناظر اباد

-طبقه اول-زيربنا 8-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه - ?

4
tabesh-09159774368-

21/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد بربرقلعه

-طبقه همکف-زيربنا 1- ?

3
tabesh-09159774368-

11/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

-طبقه همکف-زيربنا 8-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 1

8
tabesh-09159774368-

02/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

-طبقه اول-زيربنا 8-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه شمالی- ?

1
tabesh-09159774368-

01/04/1399جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه - ?

1
tabesh-09159774368-

19/03/1399جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه شمالی

1
tabesh-09159774368-

17/03/1391جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

5
tabesh-09159774368-

28/09/1398جزئیات

ویلا بجنورد بافت قدیم ا...

-طبقه اول-زيربنا 9-سيستم نقشه ویلائی-نما کنیتکس- 2خوابه -سن بنا 4

8
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 8-سيستم نقشه ویلائی- 1خوابه

tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه همکف-زيربنا 8-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3

1
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه دوم-زيربنا 8-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 5

1
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

-طبقه اول-زيربنا 9- 2خوابه - ?

8
tabesh-09159774368-

20/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 1

1
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد بربرقلعه

-طبقه همکف-زيربنا 8-سيستم نقشه ویلائی-سن بنا 7

3
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3

1
tabesh-09159774368-

23/07/1399جزئیات

ویلا بجنورد بافت قدیم ا...

-طبقه همکف-زيربنا 8-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 2

4
tabesh-09159774368-

13/07/1398جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5-قیمت متر مربع 7

1
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات