مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد خیابان 17 ...

-زيربنا 40مترجنوبی

15ت اجاره
tabesh-09159774368-

16/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرک حکمت

-زيربنا 20متر

3م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

13/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد حاشیه ابن ...

-زيربنا 40متر

5م رهن 550ت اجاره
tabesh-09159774368-

29/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

-زيربنا 20متر

2م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

01/11/1392جزئیات

مغازه بجنورد خیابان 17 ...

-زيربنا 20متر

1م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

04/02/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

-زيربنا 25متر

2م رهن 350ت اجاره
tabesh-09159774368-

07/09/1395جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

-زيربنا 25متر

120ميليون
tabesh-09159774368-

03/09/1395جزئیات

مغازه بجنورد خیابان 17 ...

-طبقه همکف-زيربنا 10متر

2م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

29/02/1395جزئیات