زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

300ميليون
tabesh-09159774368-

26/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

شمالی

95ميليون
tabesh-09159774368-

26/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

120ميليون
tabesh-09159774368-

25/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

120ميليون
tabesh-09159774368-

23/02/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک حکمت

110ميليون
tabesh-09159774368-

23/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

100ميليون
tabesh-09159774368-

22/02/1397جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

120ميليون
tabesh-09159774368-

22/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

165ميليون
tabesh-09159774368-

17/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

250ميليون
tabesh-09159774368-

17/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای جنب...

tabesh-09159774368-

16/02/1397جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

100ميليون
tabesh-09159774368-

16/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

155ميليون
tabesh-09159774368-

16/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

145ميليون
tabesh-09159774368-

16/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

95ميليون
tabesh-09159774368-

13/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

100ميليون
tabesh-09159774368-

11/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

85ميليون
tabesh-09159774368-

09/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

250ميليون
tabesh-09159774368-

08/02/1397جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

200ميليون
tabesh-09159774368-

05/02/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

300ميليون
tabesh-09159774368-

05/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

85ميليون
tabesh-09159774368-

02/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

200ميليون
tabesh-09159774368-

02/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

350ميليون
tabesh-09159774368-

01/02/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

120ميليون
tabesh-09159774368-

08/12/1391جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

105ميليون
tabesh-09159774368-

27/01/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

85ميليون
tabesh-09159774368-

23/01/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

100ميليون
tabesh-09159774368-

23/01/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

جنوبی

85ميليون
tabesh-09159774368-

21/01/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

150ميليون
tabesh-09159774368-

21/01/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

120ميليون
tabesh-09159774368-

19/01/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

160ميليون
tabesh-09159774368-

28/09/1395جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

80ميليون
tabesh-09159774368-

16/01/1397جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

90ميليون
tabesh-09159774368-

16/01/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

120ميليون
tabesh-09159774368-

16/01/1397جزئیات

زمین بجنورد نیم فاز

175ميليون
tabesh-09159774368-

16/01/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

185ميليون
tabesh-09159774368-

14/01/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

80ميليون
tabesh-09159774368-

14/01/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

80ميليون
tabesh-09159774368-

12/01/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

85ميليون
tabesh-09159774368-

28/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

85ميليون
tabesh-09159774368-

28/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

110ميليون
tabesh-09159774368-

28/12/1396جزئیات

زمین بجنورد شهرک شاهد

350ميليون
tabesh-09159774368-

28/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

78ميليون
tabesh-09159774368-

28/12/1396جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

جنوبی

175ميليون
tabesh-09159774368-

24/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

85ميليون
tabesh-09159774368-

23/12/1396جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

جنوبی

120ميليون
tabesh-09159774368-

23/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

85ميليون
tabesh-09159774368-

17/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

125ميليون
tabesh-09159774368-

17/12/1396جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

240ميليون
tabesh-09159774368-

16/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

195ميليون
tabesh-09159774368-

15/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

140ميليون
tabesh-09159774368-

14/12/1396جزئیات