زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد زمینهای مال...

330ميليون
tabesh-09159774368-

23/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

120ميليون
tabesh-09159774368-

23/07/1397جزئیات

زمین بجنورد پشت سوله

140ميليون
tabesh-09159774368-

22/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ضیغ...

105ميليون
tabesh-09159774368-

21/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

190ميليون
tabesh-09159774368-

21/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

180ميليون
tabesh-09159774368-

18/04/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

200ميليون
tabesh-09159774368-

27/02/1395جزئیات

زمین بجنورد طالقانی

72ميليون
tabesh-09159774368-

21/10/1393جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

135ميليون
tabesh-09159774368-

20/10/1393جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

90ميليون
tabesh-09159774368-

01/10/1393جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

tabesh-09159774368-

10/09/1393جزئیات

زمین بجنورد طالقانی

70ميليون
tabesh-09159774368-

25/06/1393جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

85ميليون
tabesh-09159774368-

02/04/1393جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

tabesh-09159774368-

31/02/1393جزئیات

زمین بجنورد دبیران

110ميليون
tabesh-09159774368-

04/02/1393جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

105ميليون
tabesh-09159774368-

27/12/1392جزئیات

زمین بجنورد ناظر اباد

38ميليون
tabesh-09159774368-

21/10/1392جزئیات

زمین بجنورد شهرک فرهنگی...

130ميليون
tabesh-09159774368-

21/10/1392جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

170ميليون
tabesh-09159774368-

09/10/1392جزئیات

زمین بجنورد بلوار گلستا...

120ميليون
tabesh-09159774368-

11/02/1392جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

250ميليون
tabesh-09159774368-

18/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

350ميليون
tabesh-09159774368-

18/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

170ميليون
tabesh-09159774368-

18/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

300ميليون
tabesh-09159774368-

18/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

150ميليون
tabesh-09159774368-

16/07/1397جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

210ميليون
tabesh-09159774368-

16/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

145ميليون
tabesh-09159774368-

11/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

300ميليون
tabesh-09159774368-

11/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

400ميليون
tabesh-09159774368-

09/07/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

-نما سنگ

300ميليون
tabesh-09159774368-

09/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

400ميليون
tabesh-09159774368-

07/07/1397جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

280ميليون
tabesh-09159774368-

07/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

130ميليون
tabesh-09159774368-

04/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

350ميليون
tabesh-09159774368-

31/06/1397جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

450ميليون
tabesh-09159774368-

26/06/1397جزئیات

زمین بجنورد بافت قدیم ا...

70ميليون
tabesh-09159774368-

24/06/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

400ميليون
tabesh-09159774368-

17/05/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

185ميليون
tabesh-09159774368-

30/09/1395جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

350ميليون
tabesh-09159774368-

28/09/1395جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

145ميليون
tabesh-09159774368-

19/09/1395جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

120ميليون
tabesh-09159774368-

10/02/1394جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

140ميليون
tabesh-09159774368-

27/08/1393جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

160ميليون
tabesh-09159774368-

20/06/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک حکمت

100ميليون
tabesh-09159774368-

20/06/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

110ميليون
tabesh-09159774368-

18/06/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

120ميليون
tabesh-09159774368-

14/06/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

قیمت متر مربع 120تومان

200ميليون
tabesh-09159774368-

14/06/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ضیغ...

90ميليون
tabesh-09159774368-

25/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

135ميليون
tabesh-09159774368-

24/05/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

110ميليون
tabesh-09159774368-

23/05/1397جزئیات