زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد زمینهای مال...

160ميليون
tabesh-09159774368-

30/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

278ميليون
tabesh-09159774368-

30/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

210ميليون
tabesh-09159774368-

30/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

165ميليون
tabesh-09159774368-

30/09/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

250ميليون
tabesh-09159774368-

28/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

160ميليون
tabesh-09159774368-

28/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

500ميليون
tabesh-09159774368-

28/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

150ميليون
tabesh-09159774368-

28/09/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک حکمت

130ميليون
tabesh-09159774368-

26/09/1397جزئیات

زمین بجنورد خیابان 17 ش...

240ميليون
tabesh-09159774368-

26/09/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

160ميليون
tabesh-09159774368-

26/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

445ميليون
tabesh-09159774368-

25/09/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

شمالی

400ميليون
tabesh-09159774368-

23/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

205ميليون
tabesh-09159774368-

23/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

170ميليون
tabesh-09159774368-

19/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

190ميليون
tabesh-09159774368-

19/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

جنوبی

220ميليون
tabesh-09159774368-

10/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

140ميليون
tabesh-09159774368-

28/08/1397جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

200ميليون
tabesh-09159774368-

21/08/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

200ميليون
tabesh-09159774368-

21/08/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک حکمت

130ميليون
tabesh-09159774368-

09/08/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

260ميليون
tabesh-09159774368-

07/08/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

155ميليون
tabesh-09159774368-

07/08/1397جزئیات

زمین بجنورد نیم فاز

140ميليون
tabesh-09159774368-

07/08/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

300ميليون
tabesh-09159774368-

22/04/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

tabesh-09159774368-

03/08/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

tabesh-09159774368-

03/08/1397جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

190ميليون
tabesh-09159774368-

02/08/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

240ميليون
tabesh-09159774368-

01/08/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

140ميليون
tabesh-09159774368-

29/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

330ميليون
tabesh-09159774368-

23/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

130ميليون
tabesh-09159774368-

23/07/1397جزئیات

زمین بجنورد پشت سوله

140ميليون
tabesh-09159774368-

22/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ضیغ...

105ميليون
tabesh-09159774368-

21/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

190ميليون
tabesh-09159774368-

21/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

180ميليون
tabesh-09159774368-

18/04/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

200ميليون
tabesh-09159774368-

27/02/1395جزئیات

زمین بجنورد طالقانی

72ميليون
tabesh-09159774368-

21/10/1393جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

135ميليون
tabesh-09159774368-

20/10/1393جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

90ميليون
tabesh-09159774368-

01/10/1393جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

tabesh-09159774368-

10/09/1393جزئیات

زمین بجنورد طالقانی

70ميليون
tabesh-09159774368-

25/06/1393جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

85ميليون
tabesh-09159774368-

02/04/1393جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

tabesh-09159774368-

31/02/1393جزئیات

زمین بجنورد دبیران

110ميليون
tabesh-09159774368-

04/02/1393جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

105ميليون
tabesh-09159774368-

27/12/1392جزئیات

زمین بجنورد ناظر اباد

38ميليون
tabesh-09159774368-

21/10/1392جزئیات

زمین بجنورد شهرک فرهنگی...

130ميليون
tabesh-09159774368-

21/10/1392جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

300ميليون
tabesh-09159774368-

09/10/1392جزئیات

زمین بجنورد بلوار گلستا...

180ميليون
tabesh-09159774368-

11/02/1392جزئیات