زمین متراژ بين 120 تا 140 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد زمینهای مال...

-زيربنا 190مترجنوبی

190ميليون
tabesh-09159774368-

14/11/1396جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

زيربنا 190متردو نبش شمالی-قیمت متر مربع 120تومان

120ميليون
tabesh-09159774368-

10/11/1396جزئیات