آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

نوبی- نوساز

tabesh-09159774368-

28/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد باغ روس...

100ميليون
tabesh-09159774368-

11/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

مالی-قیمت متر مربع 70تومان

70ميليون
tabesh-09159774368-

23/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

24ميليون
tabesh-09159774368-

11/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

نما سنگ- 2خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 1.1ميليون

95ميليون
tabesh-09159774368-

21/06/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -قیمت متر مربع 1.1ميليون

110ميليون
tabesh-09159774368-

25/06/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد نیم فاز...

-طبقه اول-نما سنگ

250ميليون
tabesh-09159774368-

17/06/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

tabesh-09159774368-

18/11/1391جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

100ميليون
tabesh-09159774368-

17/09/1390جزئیات

آپارتمان بجنورد فردوسی

مالی- نوساز -قیمت متر مربع 0.01تومان

0.012تومان
tabesh-09159774368-

30/03/1395جزئیات