آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

420ميليون
tabesh-09159774368-

24/01/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 3خوابه -سن بنا 4سال

550ميليون
tabesh-09159774368-

18/01/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه

450ميليون
tabesh-09159774368-

24/01/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

600ميليون
tabesh-09159774368-

15/12/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه غربی- نوساز

600ميليون
tabesh-09159774368-

12/12/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

4.5ميليون
tabesh-09159774368-

26/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 3خوابه - نوساز

500ميليون
tabesh-09159774368-

04/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه دوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

440ميليون
tabesh-09159774368-

12/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 115متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.3ميليون

495ميليون
tabesh-09159774368-

25/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 5سال

432ميليون
tabesh-09159774368-

09/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 1سال

480ميليون
tabesh-09159774368-

27/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

400ميليون
tabesh-09159774368-

26/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

450ميليون
tabesh-09159774368-

23/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 103متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

470ميليون
tabesh-09159774368-

25/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

385ميليون
tabesh-09159774368-

22/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

420ميليون
tabesh-09159774368-

23/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه سوم-زيربنا 108متر-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1تومان

280ميليون
tabesh-09159774368-

25/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه سوم-زيربنا 106متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

420ميليون
tabesh-09159774368-

16/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

tabesh-09159774368-

09/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد مرکز شه...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7سال

400ميليون
tabesh-09159774368-

27/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد نیم فاز...

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه - نوساز

300ميليون
tabesh-09159774368-

07/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

440ميليون
tabesh-09159774368-

02/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

350ميليون
tabesh-09159774368-

01/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه دوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

500ميليون
tabesh-09159774368-

26/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه ششم-زيربنا 112متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

350ميليون
tabesh-09159774368-

25/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

800ميليون
tabesh-09159774368-

21/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

350ميليون
tabesh-09159774368-

20/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه

360ميليون
tabesh-09159774368-

02/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

410ميليون
tabesh-09159774368-

16/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

400ميليون
tabesh-09159774368-

06/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه

437ميليون
tabesh-09159774368-

18/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

440ميليون
tabesh-09159774368-

15/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سفال- 2خوابه - نوساز

400ميليون
tabesh-09159774368-

28/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد مرکز شه...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

575ميليون
tabesh-09159774368-

11/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

350ميليون
tabesh-09159774368-

11/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 101متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

500ميليون
tabesh-09159774368-

10/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 112متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

400ميليون
tabesh-09159774368-

10/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز

550ميليون
tabesh-09159774368-

09/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

440ميليون
tabesh-09159774368-

08/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ساختمان...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی-سن بنا 3سال

320ميليون
tabesh-09159774368-

08/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز

500ميليون
tabesh-09159774368-

07/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد بافت قد...

طبقه اول-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی- نوساز

385ميليون
tabesh-09159774368-

08/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

440ميليون
tabesh-09159774368-

07/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

368ميليون
tabesh-09159774368-

08/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

420ميليون
tabesh-09159774368-

08/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 116متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

464ميليون
tabesh-09159774368-

08/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 1سال

400ميليون
tabesh-09159774368-

22/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال

450ميليون
tabesh-09159774368-

07/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

400ميليون
tabesh-09159774368-

07/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 123متر-سيستم نقشه اپارنماتی-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 3سال

437ميليون
tabesh-09159774368-

07/07/1398جزئیات