آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی- ?

8
tabesh-09159774368-

23/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه غربی- ?

7
tabesh-09159774368-

20/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- ?

8
tabesh-09159774368-

14/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

-طبقه چهارم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - ?

8
tabesh-09159774368-

13/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4

2
tabesh-09159774368-

08/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد خیابان ...

طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه

5
tabesh-09159774368-

22/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2

6
tabesh-09159774368-

31/06/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - ?

6
tabesh-09159774368-

12/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 7

1
tabesh-09159774368-

12/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - ?

7
tabesh-09159774368-

11/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

-طبقه اول-زيربنا 1- ?

9
tabesh-09159774368-

31/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5

5
tabesh-09159774368-

22/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - ?

7
tabesh-09159774368-

21/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- ?

6
tabesh-09159774368-

19/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2

6
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- ?

6
tabesh-09159774368-

22/03/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4

4
tabesh-09159774368-

24/01/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه

6
tabesh-09159774368-

24/01/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4

6
tabesh-09159774368-

09/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه غربی- ?

7
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 7

2
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 3خوابه - ?

6
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - ?

7
tabesh-09159774368-

25/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3

6
tabesh-09159774368-

21/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه سوم-زيربنا 1-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 7-قیمت متر مربع 1

5
tabesh-09159774368-

25/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4

5
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2

6
tabesh-09159774368-

16/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - ?

tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3

4
tabesh-09159774368-

01/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

-طبقه اول-زيربنا 1-نما سنگ- 2خوابه - ?

8
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - ?

6
tabesh-09159774368-

18/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - ?

6
tabesh-09159774368-

06/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه

2
tabesh-09159774368-

18/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- ?

4
tabesh-09159774368-

15/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سفال- 2خوابه - ?

4
tabesh-09159774368-

28/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

-طبقه اول-زيربنا 1

6
tabesh-09159774368-

11/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5

7
tabesh-09159774368-

11/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-نما سنگ- 2خوابه - ?

5
tabesh-09159774368-

10/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی- ?

7
tabesh-09159774368-

09/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3

8
tabesh-09159774368-

08/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد بافت قد...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی- ?

7
tabesh-09159774368-

21/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 2

6
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2

7
tabesh-09159774368-

08/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - ?

7
tabesh-09159774368-

08/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -قیمت متر مربع 4

4
tabesh-09159774368-

08/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 1

4
tabesh-09159774368-

22/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 1

4
tabesh-09159774368-

07/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - ?

4
tabesh-09159774368-

07/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- ?

tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - ?

5
tabesh-09159774368-

22/07/1398جزئیات