آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

225ميليون
tabesh-09159774368-

19/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

250ميليون
tabesh-09159774368-

03/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

218ميليون
tabesh-09159774368-

01/06/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 107متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

200ميليون
tabesh-09159774368-

25/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

174ميليون
tabesh-09159774368-

28/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

156ميليون
tabesh-09159774368-

14/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد ساختمان...

طبقه چهارم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

106ميليون
tabesh-09159774368-

16/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

145ميليون
tabesh-09159774368-

01/03/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 125متر- نوساز

tabesh-09159774368-

31/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه دوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

146ميليون
tabesh-09159774368-

10/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

140ميليون
tabesh-09159774368-

19/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

113ميليون
tabesh-09159774368-

08/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1تومان

120ميليون
tabesh-09159774368-

25/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

180ميليون
tabesh-09159774368-

11/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه اول-زيربنا 110متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 200تومان

200ميليون
tabesh-09159774368-

21/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

tabesh-09159774368-

18/09/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه چهارم-زيربنا 105متر-نما کنیتکس- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

126ميليون
tabesh-09159774368-

20/08/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.2ميليون

140ميليون
tabesh-09159774368-

09/11/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

144ميليون
tabesh-09159774368-

29/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 122متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

150ميليون
tabesh-09159774368-

30/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

128ميليون
tabesh-09159774368-

13/06/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 116متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -قیمت متر مربع 1.35ميليون

135ميليون
tabesh-09159774368-

09/06/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد ساختمان...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7سال

105ميليون
tabesh-09159774368-

21/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد پترو شی...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-نما سفال- 2خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 12سال

90ميليون
tabesh-09159774368-

19/05/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه چهارم-زيربنا 107متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

192ميليون
tabesh-09159774368-

29/09/1391جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز

220ميليون
tabesh-09159774368-

25/04/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

120ميليون
tabesh-09159774368-

04/03/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.2ميليون

126ميليون
tabesh-09159774368-

01/07/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.15ميليون

280ميليون
tabesh-09159774368-

20/01/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 123متر- 2خوابه

130ميليون
tabesh-09159774368-

12/12/1391جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 123متر-سيستم نقشه اپارنماتی- 3خوابه

130ميليون
tabesh-09159774368-

22/09/1391جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

125ميليون
tabesh-09159774368-

13/11/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

102ميليون
tabesh-09159774368-

16/10/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد ساختمان...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی-سن بنا 3سال

115ميليون
tabesh-09159774368-

15/10/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع

130ميليون
tabesh-09159774368-

15/03/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.2ميليون

140ميليون
tabesh-09159774368-

15/11/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

155ميليون
tabesh-09159774368-

28/10/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

144ميليون
tabesh-09159774368-

27/10/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد جاده اص...

طبقه دوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شرقی-سن بنا 2سال

120ميليون
tabesh-09159774368-

18/01/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -قیمت متر مربع 1.3ميليون

156ميليون
tabesh-09159774368-

08/03/1392جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

80ميليون
tabesh-09159774368-

07/10/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

132ميليون
tabesh-09159774368-

01/10/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

190ميليون
tabesh-09159774368-

30/05/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -قیمت متر مربع 1.15ميليون

125ميليون
tabesh-09159774368-

09/01/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.1ميليون

130ميليون
tabesh-09159774368-

10/12/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -قیمت متر مربع 1ميليون

115ميليون
tabesh-09159774368-

18/10/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -قیمت متر مربع 1.1ميليون

120ميليون
tabesh-09159774368-

18/09/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.15ميليون

120ميليون
tabesh-09159774368-

27/08/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز

162ميليون
tabesh-09159774368-

26/04/1393جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

tabesh-09159774368-

21/02/1393جزئیات