آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

30م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

26/09/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- نوساز

5م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

23/06/1391جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

10م رهن 600ت اجاره
tabesh-09159774368-

28/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

15م رهن 450ت اجاره
tabesh-09159774368-

26/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی-سن بنا 4سال

6م رهن 700ت اجاره
tabesh-09159774368-

05/07/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

25م رهن 50ت اجاره
tabesh-09159774368-

22/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

30م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

11/06/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

8م رهن 450ت اجاره
tabesh-09159774368-

14/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

5م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

11/04/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 125متر- نوساز

tabesh-09159774368-

31/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 1سال

5م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

08/02/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

5م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

16/01/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 1تومان

120ميليون
tabesh-09159774368-

25/11/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک حک...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

12م رهن 70ت اجاره
tabesh-09159774368-

23/03/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 110متر-نما آجر گری- 1خوابه

2م رهن 450ت اجاره
tabesh-09159774368-

29/04/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد دانشگاه...

طبقه اول-زيربنا 106متر-نما رومی- 2خوابه

3م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

27/04/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار م...

-طبقه پیلوت-زيربنا 110متر

5م رهن 200ت اجاره
tabesh-09159774368-

31/02/1395جزئیات