آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

50م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

18/10/1384جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه همکف-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4سال

10م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

12/03/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه

40م رهن 50ت اجاره
tabesh-09159774368-

16/10/1380جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

30م رهن 150ت اجاره
tabesh-09159774368-

08/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

30م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

08/11/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ-سن بنا 2سال

5م رهن 750ت اجاره
tabesh-09159774368-

04/09/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

400ميليون
tabesh-09159774368-

09/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 103متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

470ميليون
tabesh-09159774368-

25/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

420ميليون
tabesh-09159774368-

01/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

40م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

09/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

40م رهن 50ت اجاره
tabesh-09159774368-

09/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

45م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

11/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

5م رهن 600ت اجاره
tabesh-09159774368-

11/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

30م رهن 200ت اجاره
tabesh-09159774368-

11/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

15م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

11/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز

5م رهن 600ت اجاره
tabesh-09159774368-

28/02/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

7م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

22/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

35م رهن 30ت اجاره
tabesh-09159774368-

18/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

30م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

26/09/1397جزئیات