آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3

3رهن 8اجاره
tabesh-09159774368-

03/08/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه سوم-زيربنا 1

7رهن 1اجاره
tabesh-09159774368-

26/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه

3رهن 9اجاره
tabesh-09159774368-

30/06/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2

6
tabesh-09159774368-

31/06/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4

5رهن 5اجاره
tabesh-09159774368-

13/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - ?

7
tabesh-09159774368-

11/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد مجتمع ک...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 2خوابه - ?

5رهن 5اجاره
tabesh-09159774368-

11/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه سوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 4

4رهن 4اجاره
tabesh-09159774368-

04/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 7

4رهن 1اجاره
tabesh-09159774368-

09/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2

1رهن 8اجاره
tabesh-09159774368-

09/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4

3رهن 2اجاره
tabesh-09159774368-

11/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه - ?

5رهن 6اجاره
tabesh-09159774368-

28/02/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 1

7رهن 5اجاره
tabesh-09159774368-

22/07/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - ?

3رهن 3اجاره
tabesh-09159774368-

18/11/1397جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5

3رهن 1اجاره
tabesh-09159774368-

26/09/1397جزئیات