آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش گروه مشاورین املاک ایمان تاسیس۱۳۷۰

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4

8
tabesh-09159774368-

30/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 9-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - ?

6
tabesh-09159774368-

29/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 9-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7

6
tabesh-09159774368-

12/07/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه پیلوت-زيربنا 9-سن بنا 5

5
tabesh-09159774368-

11/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

-طبقه سوم-زيربنا 8-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3

5
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک شا...

-طبقه اول-زيربنا 8

tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه سوم-زيربنا 1-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 5-قیمت متر مربع 3

4
tabesh-09159774368-

09/10/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

-طبقه سوم-زيربنا 9-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1

3
tabesh-09159774368-

22/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد میدان ب...

طبقه همکف-زيربنا 8-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 1خوابه

7
tabesh-09159774368-

05/09/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 3

8
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 9-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - ?

3
tabesh-09159774368-

16/08/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 1

8
tabesh-09159774368-

15/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد مرکز شه...

-طبقه چهارم-زيربنا 8-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1

4
tabesh-09159774368-

10/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه سوم-زيربنا 8-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 3

tabesh-09159774368-

08/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد شهرک ام...

-طبقه اول-زيربنا 8-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - ?

3
tabesh-09159774368-

08/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد ویلاشهر...

-طبقه دوم-زيربنا 9-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7

5
tabesh-09159774368-

11/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3

5
tabesh-09159774368-

20/04/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- ?

4
tabesh-09159774368-

06/07/1398جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

طبقه دوم-زيربنا 9-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

4
tabesh-09159774368-

01/05/1399جزئیات

آپارتمان بجنورد زمینهای...

-طبقه سوم-زيربنا 9-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- ?

5
tabesh-09159774368-

08/05/1399جزئیات