باغ متراژ بين 170 تا 200 متر فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

باغ جاده باباامان

قیمت متر مربع 220تومان

املاک مرتضوی09155843116

14/07/1397جزئیات

باغ بجنورد جاده تهران

قیمت متر مربع 35تومان

املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

باغ بجنورد روستا

190ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/05/1397جزئیات

باغ بجنورد شرق سپاه

املاک مرتضوی09155843116

19/03/1397جزئیات

باغ بجنورد پشت صدا وسیم...

قیمت متر مربع 120تومان

360ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/02/1397جزئیات

باغ بجنورد روستا

قیمت متر مربع 50تومان

100ميليون
املاک مرتضوی09155843116

02/12/1396جزئیات

باغ بجنورد جاده بش قارد...

قیمت متر مربع 150تومان

375ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1396جزئیات

باغ بجنورد جاده قدیم بد...

65ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/05/1396جزئیات

باغ بجنورد روستا

قیمت متر مربع 30تومان

45ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/04/1396جزئیات

باغ بجنورد روستا

100ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/04/1396جزئیات

باغ بجنورد حصار شیر علی...

قیمت متر مربع 350تومان

490ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/03/1396جزئیات

باغ بجنورد جاده قدیم بد...

قیمت متر مربع 40تومان

92ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/03/1396جزئیات

باغ بجنورد جاده بش قارد...

املاک مرتضوی09155843116

20/02/1396جزئیات

باغ بجنورد جاده قدیم بد...

قیمت متر مربع 30تومان

90ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/08/1395جزئیات

باغ بجنورد باغ عزیز

قیمت متر مربع 220تومان

220ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/05/1394جزئیات

باغ بجنورد روستا

قیمت متر مربع 50تومان

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

17/05/1395جزئیات

باغ بجنورد روستا

قیمت متر مربع 100تومان

80ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/03/1395جزئیات