2 واحدی مستقل فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)