2 واحدی مستقل فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

2 واحدی مستقل بجنورد شه...

طبقه اول-زيربنا 122متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 10سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/05/1397جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد 17...

جنوبی

680ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/04/1397جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد پل...

نوبی-سن بنا 17سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

01/03/1397جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد 17...

جنوبی

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

23/02/1397جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد ام...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه غربی-سن بنا 15سال

450ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/01/1397جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد 17...

جنوبی

500ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/12/1396جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد فر...

طبقه اول-زيربنا 147متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز

930ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/08/1396جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد ام...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 10سال

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/10/1396جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد طا...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

450ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/08/1396جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد سی...

جنوبی

800ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/08/1396جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد کو...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 14سال

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/07/1396جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد ام...

طبقه اول-زيربنا 91متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

460ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/06/1396جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد 16...

طبقه پیلوت-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 15سال

550ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1396جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد قی...

طبقه اول-زيربنا 186متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

385ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/02/1394جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد زا...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه -سن بنا 10سال

850ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1396جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد 17...

طبقه اول-زيربنا 67متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 5سال

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/05/1396جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد به...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 16سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/02/1396جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد صم...

دو نبش جنوبی

465ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/02/1396جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد به...

طبقه اول-زيربنا 210متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 30سال

370ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/02/1396جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد پر...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

420ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/12/1395جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد بل...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه غربی-سن بنا 6سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/10/1395جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد شه...

طبقه اول-زيربنا 70متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه شمالی- نوساز

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/09/1395جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد بس...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/08/1395جزئیات

2 واحدی مستقل بجنورد بل...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 8سال

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/01/1395جزئیات