ویلا فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی گرانیت- 2خوابه شمالی- نوساز

650ميليون
tabesh-09159774368-

02/08/1397جزئیات

ویلا بجنورد ناظر اباد

طبقه همکف-زيربنا 95متر-سيستم نقشه ویلائی- 1خوابه - نوساز

150ميليون
tabesh-09159774368-

01/08/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

420ميليون
tabesh-09159774368-

30/07/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

230ميليون
tabesh-09159774368-

04/03/1393جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما ندارد- 2خوابه -سن بنا 4سال

650ميليون
tabesh-09159774368-

15/03/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

550ميليون
tabesh-09159774368-

03/07/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال

650ميليون
tabesh-09159774368-

02/07/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

600ميليون
tabesh-09159774368-

02/07/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک حکمت

-طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی

270ميليون
tabesh-09159774368-

31/06/1397جزئیات

ویلا بجنورد مجتمع کارگا...

طبقه اول-زيربنا 128متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

750ميليون
tabesh-09159774368-

14/06/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

270ميليون
tabesh-09159774368-

05/03/1397جزئیات

ویلا بجنورد طالقانی شیر...

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

180ميليون
tabesh-09159774368-

20/02/1397جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ وسفال- 2خوابه شرقی-سن بنا 3سال

200ميليون
tabesh-09159774368-

12/02/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای وکی...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 5سال

160ميليون
tabesh-09159774368-

02/02/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه شرقی- نوساز

475ميليون
tabesh-09159774368-

02/02/1397جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

طبقه همکف-زيربنا 115متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

140ميليون
tabesh-09159774368-

01/04/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

زيربنا 250متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ-سن بنا 10سال

250ميليون
tabesh-09159774368-

24/11/1392جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

260ميليون
tabesh-09159774368-

28/01/1397جزئیات

ویلا بجنورد مجتمع کارگا...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه غربی- نوساز

250ميليون
tabesh-09159774368-

22/01/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 10سال

160ميليون
tabesh-09159774368-

22/01/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

-طبقه اول

250ميليون
tabesh-09159774368-

12/01/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی-نما ندارد- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

180ميليون
tabesh-09159774368-

11/01/1397جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 75متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 3سال

250ميليون
tabesh-09159774368-

08/01/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه - نوساز

250ميليون
tabesh-09159774368-

07/01/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی-نما ندارد- 3خوابه شمالی-سن بنا 4سال

175ميليون
tabesh-09159774368-

06/01/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

215ميليون
tabesh-09159774368-

06/01/1397جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

200ميليون
tabesh-09159774368-

26/12/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

250ميليون
tabesh-09159774368-

23/12/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای باغ...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

230ميليون
tabesh-09159774368-

22/12/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه - نوساز

210ميليون
tabesh-09159774368-

17/12/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

350ميليون
tabesh-09159774368-

16/12/1396جزئیات

ویلا بجنورد بافت قدیم ا...

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 25سال

150ميليون
tabesh-09159774368-

13/12/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز

370ميليون
tabesh-09159774368-

12/12/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

300ميليون
tabesh-09159774368-

02/12/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

200ميليون
tabesh-09159774368-

29/11/1396جزئیات

ویلا طالقانی شیر اب

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

210ميليون
tabesh-09159774368-

26/11/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک فرهنگی...

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه -سن بنا 7سال

260ميليون
tabesh-09159774368-

23/11/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه همکف-زيربنا 145متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

300ميليون
tabesh-09159774368-

18/11/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه شمالی-قیمت متر مربع 1.25ميليون

350ميليون
tabesh-09159774368-

11/11/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 125متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 12سال

180ميليون
tabesh-09159774368-

18/10/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه پیلوت-زيربنا 105متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

120ميليون
tabesh-09159774368-

16/10/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه جنوبی- نوساز

300ميليون
tabesh-09159774368-

16/10/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

زيربنا 150متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

250ميليون
tabesh-09159774368-

09/10/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه

105ميليون
tabesh-09159774368-

03/05/1392جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

120ميليون
tabesh-09159774368-

02/10/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

250ميليون
tabesh-09159774368-

20/09/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

280ميليون
tabesh-09159774368-

19/09/1396جزئیات

ویلا بجنورد طالقانی شیر...

طبقه همکف-زيربنا 120متر-نما سیمان سفید- 3خوابه شمالی-سن بنا 10سال

tabesh-09159774368-

18/09/1396جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

طبقه همکف-زيربنا 75متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 1خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

230ميليون
tabesh-09159774368-

31/04/1392جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

18ميليون
tabesh-09159774368-

02/09/1396جزئیات