منزل ویلایی فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

منزل ویلایی بجنورد دهخد...

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه شمالی-سن بنا 18سال

580ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/08/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد میرز...

-طبقه اول-زيربنا 180مترجنوبی

1.4ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

منزل ویلایی شریعتی شما...

زيربنا 900متر-قیمت متر مربع 3ميليون

املاک مرتضوی09155843116

05/08/1397جزئیات

منزل ویلایی فردوسی (بع...

طبقه اول-زيربنا 240متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

املاک مرتضوی09155843116

05/08/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد 17شه...

300ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/07/1397جزئیات

منزل ویلایی شریعتی شما...

قیمت متر مربع 3.5ميليون

املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

منزل ویلایی امیریه شما...

-زيربنا 150متر

30م رهن
املاک مرتضوی09155843116

25/07/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد منبع...

4خوابه دو ممر-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

3.15ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

24/07/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد فردو...

قیمت متر مربع 5ميليون

4ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

04/07/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

3خوابه جنوبی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.13ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

13/06/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد 16مت...

زيربنا 155متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

23/05/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد جنت

5.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد پل م...

نوبی-سن بنا 20سال

370ميليون
املاک مرتضوی09155843116

17/04/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد امیر...

950ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/04/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد حنای...

قیمت متر مربع 1.5ميليون

502ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/02/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد 17شه...

قیمت متر مربع 1.8ميليون

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

30/02/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

قیمت متر مربع 4.5ميليون

2.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

30/02/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد کمرب...

3خوابه جنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 3ميليون

1.575ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

05/02/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

قیمت متر مربع 2.4ميليون

871ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/11/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد فردو...

طبقه همکف-زيربنا 114متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون

837ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/11/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد امیر...

شمالی

800ميليون
املاک مرتضوی09155843116

25/10/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد 17شه...

قیمت متر مربع 1.7ميليون

612ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد امام...

نوبی-قیمت متر مربع 2.1ميليون

735ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/10/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد فردو...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 16سال

270ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/10/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد امیر...

طبقه همکف-زيربنا 60متر-سيستم نقشه ویلائی- 1خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

220ميليون
املاک مرتضوی09155843116

07/10/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد بسیج...

سيستم نقشه یک طبقه-سن بنا 20سال

650ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/10/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد شهرک...

طبقه همکف-زيربنا 160متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سفال- 2خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 1.1تومان

330ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/07/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد شهرک...

200ميليون
املاک مرتضوی09155843116

08/06/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد پل م...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/05/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

جنوبی

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد بلوا...

شمالی

500ميليون
املاک مرتضوی09155843116

05/05/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد بلوا...

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/04/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد 16 م...

زيربنا 200متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه شمالی-سن بنا 25سال

550ميليون
املاک مرتضوی09155843116

26/04/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد امیر...

طبقه همکف-زيربنا 60متر-سيستم نقشه ویلائی- 1خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

275ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/04/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد صمدی...

طبقه اول-زيربنا 210متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 18سال

950ميليون
املاک مرتضوی09155843116

23/03/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد بانک...

قیمت متر مربع 2ميليون

622ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/03/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/02/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد زایش...

زيربنا 230متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه - نوساز

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

20/02/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد شهید...

55ميليون
املاک مرتضوی09155843116

11/02/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد 17شه...

مالی-قیمت متر مربع 1.5ميليون

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/02/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد پل م...

سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/02/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

شمالی

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

04/04/1393جزئیات

منزل ویلایی بجنورد ارتش...

ربی-قیمت متر مربع 1.4ميليون

434ميليون
املاک مرتضوی09155843116

19/01/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد شریع...

نوبی-قیمت متر مربع 1.9ميليون

623ميليون
املاک مرتضوی09155843116

14/01/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد پردی...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 17سال

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/11/1395جزئیات

منزل ویلایی بجنورد میرز...

سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه شمالی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 2ميليون

640ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/09/1395جزئیات

منزل ویلایی بجنورد پل م...

سه نبش

280ميليون
املاک مرتضوی09155843116

09/05/1393جزئیات

منزل ویلایی طالقانی غر...

مالی-قیمت متر مربع 1.8تومان

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

01/08/1395جزئیات

منزل ویلایی طالقانی غر...

مالی-قیمت متر مربع 1.8تومان

600ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/03/1394جزئیات

منزل ویلایی بجنورد تربی...

-سيستم نقشه تریبلکسشمالی

650ميليون
املاک مرتضوی09155843116

28/07/1395جزئیات