منزل ویلایی فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

منزل ویلایی بجنورد پردی...

طبقه اول-زيربنا 117متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

950ميليون
املاک مرتضوی09155843116

17/04/1398جزئیات

منزل ویلایی امیریه شما...

مالی-قیمت متر مربع 4.5ميليون

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

13/04/1398جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

سيستم نقشه یک طبقهجنوبی-قیمت متر مربع 6ميليون

1.28ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

05/04/1398جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

سيستم نقشه یک طبقهجنوبی-قیمت متر مربع 6ميليون

1.28ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

31/06/1395جزئیات

منزل ویلایی بجنورد میدا...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 5سال

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

03/04/1398جزئیات

منزل ویلایی بجنورد میدا...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 5سال

400ميليون
املاک مرتضوی09155843116

06/08/1394جزئیات

منزل ویلایی نادرجنوبی

-زيربنا 700متر-سيستم نقشه دوبلکس

املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات

منزل ویلایی پل منطقه

زيربنا 240متر-سيستم نقشه دوبلکس-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 3ميليون

املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات