منزل ویلایی رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

منزل ویلایی بجنورد فردو...

سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

10م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

18/04/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد فردو...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه -سن بنا 20سال

100ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/03/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

7خوابه

10م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/03/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد امیر...

زيربنا 200متر- 3خوابه

10م رهن 1.1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/03/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد کمرب...

3خوابه جنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 3ميليون

1.575ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

05/02/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد سیدی...

طبقه همکف-زيربنا 250متر-سيستم نقشه ویلائی- 6خوابه -سن بنا 25سال

30م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

26/01/1397جزئیات

منزل ویلایی بجنورد کوی ...

زيربنا 45متر-سيستم نقشه ویلائی-سن بنا 4سال

1.5م رهن 250ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/09/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

زيربنا 150متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه

6م رهن 1.1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/09/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد سیدی...

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه

25م رهن 100ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد شهرک...

طبقه همکف-زيربنا 160متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سفال- 2خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 1.1تومان

330ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/07/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد شهید...

2خوابه

5م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

-زيربنا 200متر-سيستم نقشه ویلائی

5م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

26/04/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد امیر...

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه

5م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/04/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد 17شه...

مالی-قیمت متر مربع 1.5ميليون

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

10/02/1396جزئیات

منزل ویلایی بجنورد شریع...

9خوابه

2م رهن 4م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/08/1395جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه -سن بنا 15سال

40م رهن
املاک مرتضوی09155843116

27/07/1395جزئیات

منزل ویلایی بجنورد فردو...

طبقه همکف-زيربنا 75متر-سيستم نقشه ویلائی- 1خوابه -سن بنا 25سال

15م رهن 100ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

05/05/1395جزئیات

منزل ویلایی بجنورد میرز...

طبقه همکف-زيربنا 180متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه شمالی-سن بنا 20سال

30م رهن 1.3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

03/05/1395جزئیات

منزل ویلایی بجنورد امیر...

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 20سال

10م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

12/04/1395جزئیات

منزل ویلایی بجنورد فردو...

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه

10م رهن 370ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/03/1395جزئیات

منزل ویلایی بجنورد طالق...

5م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/03/1395جزئیات

منزل ویلایی بجنورد قیام...

زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 20سال

15م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/02/1395جزئیات