ملک تجاری مسکونی فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

قیمت متر مربع 11ميليون

1.83ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

20/08/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

طبقه زیرزمین-زيربنا 140مترجنوبی- نوساز

8ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/08/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

طبقه زیرزمین-زيربنا 140مترجنوبی- نوساز

8ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

06/03/1394جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

طبقه همکف-زيربنا 165متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما سنگشرقی-سن بنا 10سال

5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

07/07/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

طبقه همکف-زيربنا 165متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما سنگشرقی-سن بنا 10سال

5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

13/07/1394جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

2.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

04/07/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

3ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

04/07/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

قیمت متر مربع 13ميليون

3.9ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

17/06/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

قیمت متر مربع 13ميليون

3.9ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

17/06/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 125متر

6ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

24/05/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

1.8ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

14/04/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 58متر

املاک مرتضوی09155843116

05/04/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

04/04/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

-طبقه اول-زيربنا 250متردو نبش جنوبی

5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

30/02/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

قیمت متر مربع 7ميليون

794ميليون
املاک مرتضوی09155843116

24/02/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

قیمت متر مربع 4.5ميليون

2.3ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

23/01/1397جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

قیمت متر مربع 9ميليون

3ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

23/10/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

1.8ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

27/09/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

1.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

27/09/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -سن بنا 5سال

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/09/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 4ميليون

1.32ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

21/09/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 96متر-سن بنا 15سال

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/08/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

املاک مرتضوی09155843116

29/08/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

قیمت متر مربع 13ميليون

3.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

21/08/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

21/08/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

2.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

05/08/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

قیمت متر مربع 17ميليون

12ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/08/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

قیمت متر مربع 6.5ميليون

2.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

01/08/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

دو نبش شمالی

4ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

23/05/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز

8ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

22/04/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه - نوساز

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

10/04/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائیجنوبی-قیمت متر مربع 12ميليون

3.18ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

09/03/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

4.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

09/02/1396جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

4.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

09/11/1395جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

طبقه همکف-زيربنا 100متردو نبش جنوبی- نوساز

5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

01/06/1395جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

نوبی-قیمت متر مربع 5ميليون

3.5ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

19/05/1395جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 11ميليون

4.4ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1395جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

5.25ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1395جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 4ميليون

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

19/03/1395جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال

2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

20/02/1395جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

طبقه اول-زيربنا 96متر-سن بنا 15سال

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/02/1395جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

طبقه همکف-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه جنوبی-سن بنا 17سال

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

08/02/1395جزئیات

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

نوبی-قیمت متر مربع 7ميليون

2.4ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

21/01/1395جزئیات