ملک تجاری مسکونی فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

ملک تجاری مسکونی بجنورد...

1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/03/1398جزئیات