مغازه رهن و اجاره مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

مغازه بجنورد زمینهای ما...

20م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

16/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 11متر

15م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

12/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-زيربنا 280متر

املاک ایمان05832231717

07/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

5م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

07/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد 32متری شهد...

طبقه همکف-زيربنا 100متر- نوساز

30م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

06/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ چمران

-طبقه همکف-زيربنا 185متر

25م رهن 2.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

27/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ چمران

-طبقه اول-زيربنا 400متر

100م رهن 7م اجاره
املاک ایمان05832231717

27/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

2.5م رهن 330ت اجاره
املاک ایمان05832231717

26/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

زيربنا 175متر-سن بنا 4سال

20م رهن 4م اجاره
املاک ایمان05832231717

26/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 15متر

2م رهن 450ت اجاره
املاک ایمان05832231717

25/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 60متر

20م رهن 4م اجاره
املاک ایمان05832231717

25/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

5م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 150متر

20م رهن 4م اجاره
املاک ایمان05832231717

14/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 12متر

450ميليون
املاک ایمان05832231717

15/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد نادرجنوبی

5م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

17/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

1ميليارد رهن
املاک مرتضوی09155843116

13/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 110متر

املاک ایمان05832231717

12/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

7م رهن 1.7م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 35متر

10م رهن 1.4م اجاره
املاک ایمان05832231717

10/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 40متر

5م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 20متر

100م رهن 6م اجاره
املاک ایمان05832231717

06/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-زيربنا 120متر

10م رهن 3.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

06/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

طبقه همکف-زيربنا 25متر-نما سنگ- نوساز

15م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

06/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه دوم-زيربنا 12متر

2م رهن 200ت اجاره
املاک ایمان05832231717

06/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد میدان شهید...

100م رهن 7م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

02/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 90متر

10م رهن 10م اجاره
املاک ایمان05832231717

08/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 60متر

10م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

05/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد خیابان 17 ...

-زيربنا 40مترجنوبی

15ت اجاره
tabesh-09159774368-

16/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

2م رهن 450ت اجاره
tabesh-09159774368-

28/09/1395جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 100متر

20م رهن 2.85م اجاره
املاک ایمان05832231717

04/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 50متر

8م رهن 1.8م اجاره
املاک ایمان05832231717

02/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-طبقه همکف-زيربنا 212متر

100م رهن 15م اجاره
املاک ایمان05832231717

02/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 100متر

60م رهن 6م اجاره
املاک ایمان05832231717

30/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 180متر

15م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

29/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد شریعتی جنو...

زيربنا 30متر-سيستم نقشه یک طبقه-سن بنا 3سال

2م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

27/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 15متر

10م رهن 1.8م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 40متر

10م رهن 4.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

02/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 18متر

10م رهن 4م اجاره
املاک ایمان05832231717

18/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 200متر

املاک ایمان05832231717

18/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 3سال

5م اجاره
املاک ایمان05832231717

18/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 20متر

30م رهن 3.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

18/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 10متر

40م رهن 4م اجاره
املاک ایمان05832231717

18/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

5م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

29/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 200متر

5م اجاره
املاک ایمان05832231717

30/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 44متر

80م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

24/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

10م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 460متر

40م رهن 7.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

20/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرک حکمت

-زيربنا 20متر

3م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

13/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 60متر

10م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

25/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد مالکین

tabesh-09159774368-

11/08/1396جزئیات