مغازه رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 26متر

5م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

26/08/1397جزئیات

مغازه امیریه شمالی

-طبقه همکف-زيربنا 35متر

2م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

10م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

20/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

250ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

30م رهن 7م اجاره
املاک ایمان05832231717

13/08/1397جزئیات

مغازه شهید بهشتی جنوبی...

-زيربنا 17متر

20م رهن 4م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 12متر

6م رهن 2.8م اجاره
املاک ایمان05832231717

06/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 100متر

20م رهن 6م اجاره
املاک ایمان05832231717

05/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

1.2ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

02/08/1397جزئیات

مغازه طالقانی شرقی

15م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 22متر

20م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

01/08/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 10متر

70م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

26/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 10متر

80م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

26/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 26متر

80م رهن 1م اجاره
املاک ایمان05832231717

25/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 150متر

30م رهن 11ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

30م رهن 10م اجاره
املاک ایمان05832231717

24/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

50م رهن 10م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/07/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ول...

15م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

31/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد 17شهریور ج...

طبقه همکف-زيربنا 50متر- نوساز

20م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

27/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

-طبقه همکف-زيربنا 70متر

45م رهن 400ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

27/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف

28م رهن 3.7م اجاره
املاک ایمان05832231717

24/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

30م رهن 1م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

20/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 60متر

7م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

17/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 50متر

10م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

14/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 220متر

190م رهن 8م اجاره
املاک ایمان05832231717

14/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد جمهوری

-زيربنا 33متر

50م رهن
املاک مرتضوی09155843116

14/06/1397جزئیات

مغازه 32متری پارک شهر

سن بنا 5سال

15م رهن 1.3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

06/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-زيربنا 14مترشرقی

5م رهن 400ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

04/06/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

2م رهن 400ت اجاره
tabesh-09159774368-

22/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین

10م رهن 1.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

28/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد بلوار استق...

قیمت متر مربع 10ميليون

1.3ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه شما...

-زيربنا 30متر

20م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

28/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ یوسف...

-زيربنا 14متر

900ميليون
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد قیام

8م رهن
املاک مرتضوی09155843116

27/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

10م رهن 600ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

-زيربنا 25متر

20م رهن 900ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 50متر

10م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

24/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 55متر

20م رهن 4.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

22/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 120متر

20م رهن 4ت اجاره
املاک ایمان05832231717

20/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه دوم-زيربنا 15متر

5م رهن 400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

18/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد قیام

30م رهن 8م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهید بهشتی...

350ميليون
املاک مرتضوی09155843116

15/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد میرزاکوچک ...

10م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

07/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 25متر

10م رهن 600ت اجاره
املاک ایمان05832231717

02/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

10م رهن 1.5ت اجاره
املاک ایمان05832231717

01/05/1397جزئیات

مغازه بجنورد بلوار

20م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

30/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 30متر

20م رهن 100ت اجاره
املاک ایمان05832231717

27/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 18متر

1.3ميليارد
املاک ایمان05832231717

25/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 18متر

150م رهن
املاک ایمان05832231717

13/04/1397جزئیات

مغازه بجنورد شریعتی جنو...

10م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/04/1397جزئیات