مغازه رهن و اجاره مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

مغازه بجنورد 17شهریور ج...

60م رهن 1ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد پاساژ یوسف...

-طبقه زیرزمین

15م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/03/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

30م رهن 7م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

31/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 30متر

4م رهن 400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

30/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 20متر

5م رهن 1.7م اجاره
املاک ایمان05832231717

30/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 16متر

4م رهن 500ت اجاره
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-زيربنا 47متر

10م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

30م رهن 5م اجاره
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 750متر

100م رهن 22م اجاره
املاک ایمان05832231717

29/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه همکف-زيربنا 45متر-سيستم نقشه چهارطبقه-نما سنگ- نوساز

20م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

27/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد 17شهریور ج...

15م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

25/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

جنوبی

50م رهن 4م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 105متر

10م رهن 1.8م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

24/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد فردوسی

5م رهن 1.3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

23/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد فردوسی

3م رهن 500ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

23/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 30متر

10م رهن 2.7م اجاره
املاک ایمان05832231717

20/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 10متر

5م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

18/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

15م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

08/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 80متر

20م رهن 7م اجاره
املاک ایمان05832231717

08/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

1م رهن 1ت اجاره
املاک ایمان05832231717

04/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

10م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر

5م رهن 1.8م اجاره
املاک ایمان05832231717

02/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 15متر

15م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

01/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

2م رهن 550ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

30/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد مجتمع کارگ...

20م رهن 50ت اجاره
tabesh-09159774368-

30/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 70متر

50م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

30/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-زيربنا 200متر

25م اجاره
املاک ایمان05832231717

26/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

10م رهن 2.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

26/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 20متر

40م رهن 10ت اجاره
املاک ایمان05832231717

16/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

طبقه همکف-زيربنا 40متر***-سن بنا 10سال

10م رهن 700ت اجاره
املاک ایمان05832231717

15/01/1397جزئیات

مغازه بجنورد زمینهای ما...

20م رهن 10ت اجاره
tabesh-09159774368-

16/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-زيربنا 280متر

املاک ایمان05832231717

07/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

5م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

07/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد 32متری شهد...

طبقه همکف-زيربنا 100متر- نوساز

30م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

06/12/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ چمران

-طبقه همکف-زيربنا 185متر

25م رهن 2.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

27/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ چمران

-طبقه اول-زيربنا 400متر

100م رهن 7م اجاره
املاک ایمان05832231717

27/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

2.5م رهن 330ت اجاره
املاک ایمان05832231717

26/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

زيربنا 175متر-سن بنا 4سال

20م رهن 4م اجاره
املاک ایمان05832231717

26/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 15متر

2م رهن 450ت اجاره
املاک ایمان05832231717

25/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 60متر

20م رهن 4م اجاره
املاک ایمان05832231717

25/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 150متر

20م رهن 4م اجاره
املاک ایمان05832231717

14/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 12متر

450ميليون
املاک ایمان05832231717

15/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

1ميليارد رهن
املاک مرتضوی09155843116

13/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 110متر

املاک ایمان05832231717

30/02/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

7م رهن 1.7م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

10/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 35متر

10م رهن 1.4م اجاره
املاک ایمان05832231717

10/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 40متر

5م رهن 800ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

09/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 20متر

100م رهن 6م اجاره
املاک ایمان05832231717

06/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-زيربنا 120متر

10م رهن 3.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

06/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

طبقه همکف-زيربنا 25متر-نما سنگ- نوساز

15م رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

06/10/1396جزئیات