مغازه رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه بجنورد طالقانی غر...

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه

10م رهن 2.7م اجاره
املاک ایمان05832231717

23/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد میدان شهید...

15م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

17/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد بسیج

50م رهن 2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/04/1398جزئیات

مغازه شهید بهشتی جنوبی...

-زيربنا 70متر

10م رهن 4.8م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

15/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد فردوسی

40م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/04/1398جزئیات

مغازه طالقانی غربی

-زيربنا 130متر

املاک مرتضوی09155843116

10/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 680متر

20ميليارد
املاک ایمان05832231717

11/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-طبقه همکف-زيربنا 95متر

10م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

10/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

15م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

04/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

40م رهن 4.5م اجاره
املاک ایمان05832231717

04/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 85متر

20م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

03/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 85متر

2.5ميليون
املاک ایمان05832231717

03/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

100م رهن 20م اجاره
املاک ایمان05832231717

03/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

زيربنا 175متر-سن بنا 4سال

40م رهن 4م اجاره
املاک ایمان05832231717

02/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

15م رهن 1.2م اجاره
املاک ایمان05832231717

02/04/1398جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 40متر***

5ت رهن 800ت اجاره
املاک ایمان05832231717

01/04/1398جزئیات

مغازه فردوسی

-طبقه همکف-زيربنا 41متر

4م رهن
املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات

مغازه طالقانی غربی

-زيربنا 12متر

5م رهن 1.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

01/04/1398جزئیات