مغازه رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مغازه شریعتی شمالی

12م رهن
املاک مرتضوی09155843116

29/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

املاک مرتضوی09155843116

23/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد امیریه جنو...

2م رهن 700ت اجاره
املاک مرتضوی09155843116

16/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-طبقه همکف-زيربنا 25متر

5م رهن 3م اجاره
املاک ایمان05832231717

23/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 40متر

20م رهن 2م اجاره
املاک ایمان05832231717

21/12/1397جزئیات

مغازه طالقانی غربی

-طبقه زیرزمین

3م رهن 1.2م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/12/1397جزئیات

مغازه امیریه جنوبی

20م رهن 2.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/12/1397جزئیات

مغازه امیریه جنوبی

10م رهن 3.5م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/12/1397جزئیات

مغازه شریعتی شمالی

10م رهن 3م اجاره
املاک مرتضوی09155843116

13/12/1397جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

tabesh-09159774368-

01/12/1397جزئیات