مستغلات فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مستغلات بجنورد 32متری ش...

طبقه اول-زيربنا 96متر-سن بنا 5سال

املاک ایمان05832231717

17/09/1397جزئیات

مستغلات بجنورد خ شهید ب...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سن بنا 15سال

4ميليارد
املاک ایمان05832231717

10/09/1397جزئیات

مستغلات بجنورد طالقانی ...

قیمت متر مربع 13تومان

1.1ميليارد
املاک ایمان05832231717

05/09/1397جزئیات

مستغلات بجنورد کمربندی ...

قیمت متر مربع 4ميليون

املاک ایمان05832231717

05/06/1397جزئیات

مستغلات بجنورد امام خمی...

10م اجاره
املاک ایمان05832231717

31/02/1397جزئیات

مستغلات بجنورد امام خمی...

طبقه اول-زيربنا 115متردو نبش شمالی شرقی-سن بنا 2سال

4.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

22/02/1397جزئیات

مستغلات بجنورد 32متری ش...

زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ-سن بنا 7سال

570ميليون
املاک ایمان05832231717

16/02/1397جزئیات

مستغلات بجنورد امام خمی...

-طبقه همکف-سيستم نقشه چهارطبقه

5ميليارد
املاک ایمان05832231717

10/02/1397جزئیات

مستغلات بجنورد خ شهید ب...

2ميليارد
املاک ایمان05832231717

03/02/1397جزئیات

مستغلات بجنورد امام خمی...

طبقه اول-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 12سال

900ميليون
املاک ایمان05832231717

20/01/1397جزئیات

مستغلات بجنورد امام خمی...

طبقه اول-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 6ميليون

1.6ميليارد
املاک ایمان05832231717

08/01/1397جزئیات

مستغلات بجنورد کمربندی ...

قیمت متر مربع 6ميليون

2ميليارد
املاک ایمان05832231717

07/12/1396جزئیات

مستغلات بجنورد خیابان د...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

280ميليون
املاک ایمان05832231717

07/09/1396جزئیات

مستغلات بجنورد خ شهید ب...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سن بنا 10سال

700ميليون
املاک ایمان05832231717

20/08/1396جزئیات

مستغلات بجنورد امام خمی...

طبقه سوم-زيربنا 210متر-قیمت متر مربع 25ميليون

10ميليارد
املاک ایمان05832231717

14/05/1397جزئیات

مستغلات بجنورد طالقانی ...

زيربنا 375متر-سن بنا 20سال

2.4ميليارد
املاک ایمان05832231717

06/08/1397جزئیات

مستغلات بجنورد 32متری ش...

طبقه اول-زيربنا 92متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

330ميليون
املاک ایمان05832231717

11/08/1396جزئیات

مستغلات بجنورد طالقانی ...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سن بنا 6سال

1.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

14/09/1396جزئیات

مستغلات خ شهید بهشتی ش...

طبقه اول-زيربنا 85متر-نما -1-قیمت متر مربع 10ميليون

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

29/07/1396جزئیات

مستغلات بجنورد طالقانی ...

املاک ایمان05832231717

26/05/1396جزئیات

مستغلات بجنورد طالقانی ...

-زيربنا 1250متر

5ميليارد
املاک ایمان05832231717

15/02/1397جزئیات

مستغلات بجنورد خیابان د...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 4سال

2م رهن 400ت اجاره
املاک ایمان05832231717

24/04/1396جزئیات

مستغلات بجنورد خ شهید ب...

طبقه اول-زيربنا 120متر-نما 3سانتی-سن بنا 30سال

1.2ميليارد
املاک ایمان05832231717

19/04/1396جزئیات

مستغلات بجنورد طالقانی ...

-نما سنگ

1.45ميليارد
املاک ایمان05832231717

19/04/1396جزئیات

مستغلات بجنورد کمربندی ...

طبقه همکف-زيربنا 90متر-سن بنا 14سال

450ميليون
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات

مستغلات بجنورد طالقانی ...

شرقی

4.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات