مستغلات رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

مستغلات بجنورد طالقانی ...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر

2م اجاره
املاک ایمان05832231717

09/10/1397جزئیات