مجتمع آپارتمانی رهن و اجاره کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)