زمین فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد طالقانی غرب...

قیمت متر مربع 10ميليون

7ميليارد
املاک ایمان05832231717

25/10/1397جزئیات

زمین جاده باباامان

املاک مرتضوی09155843116

12/10/1397جزئیات

زمین بجنورد طالقانی شرق...

نوبی-قیمت متر مربع 2.2ميليون

682ميليون
املاک ایمان05832231717

05/10/1397جزئیات

زمین بجنورد طالقانی غرب...

قیمت متر مربع 4ميليون

1.1ميليارد
املاک ایمان05832231717

02/10/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

160ميليون
tabesh-09159774368-

30/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

278ميليون
tabesh-09159774368-

30/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

210ميليون
tabesh-09159774368-

30/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

165ميليون
tabesh-09159774368-

30/09/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

250ميليون
tabesh-09159774368-

28/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

160ميليون
tabesh-09159774368-

28/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

500ميليون
tabesh-09159774368-

28/09/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

150ميليون
tabesh-09159774368-

28/09/1397جزئیات