زمین فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد امام خمینی ...

قیمت متر مربع 6ميليون

1.8ميليارد
املاک ایمان05832231717

26/08/1397جزئیات

زمین بجنورد بلوار معلم

قیمت متر مربع 1.2ميليون

444ميليون
املاک ایمان05832231717

20/08/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

200ميليون
tabesh-09159774368-

12/08/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک حکمت

130ميليون
tabesh-09159774368-

09/08/1397جزئیات

زمین بجنورد طالقانی غرب...

3.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

13/08/1397جزئیات

زمین بجنورد طالقانی غرب...

رقی-قیمت متر مربع 5ميليون

2.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

13/08/1397جزئیات

زمین بجنورد طالقانی غرب...

قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.22ميليارد
املاک ایمان05832231717

12/08/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

260ميليون
tabesh-09159774368-

07/08/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

155ميليون
tabesh-09159774368-

07/08/1397جزئیات

زمین بجنورد نیم فاز

140ميليون
tabesh-09159774368-

07/08/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

300ميليون
tabesh-09159774368-

22/04/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

tabesh-09159774368-

03/08/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

tabesh-09159774368-

03/08/1397جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

190ميليون
tabesh-09159774368-

02/08/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

240ميليون
tabesh-09159774368-

01/08/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

200ميليون
tabesh-09159774368-

01/08/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

140ميليون
tabesh-09159774368-

29/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

330ميليون
tabesh-09159774368-

23/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

130ميليون
tabesh-09159774368-

23/07/1397جزئیات

زمین بجنورد پشت سوله

140ميليون
tabesh-09159774368-

22/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ضیغ...

105ميليون
tabesh-09159774368-

21/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

190ميليون
tabesh-09159774368-

21/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

180ميليون
tabesh-09159774368-

18/04/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

200ميليون
tabesh-09159774368-

27/02/1395جزئیات

زمین بجنورد طالقانی

72ميليون
tabesh-09159774368-

21/10/1393جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

135ميليون
tabesh-09159774368-

20/10/1393جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

90ميليون
tabesh-09159774368-

01/10/1393جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

tabesh-09159774368-

10/09/1393جزئیات

زمین بجنورد طالقانی

70ميليون
tabesh-09159774368-

25/06/1393جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

85ميليون
tabesh-09159774368-

02/04/1393جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

tabesh-09159774368-

31/02/1393جزئیات

زمین بجنورد دبیران

110ميليون
tabesh-09159774368-

04/02/1393جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

105ميليون
tabesh-09159774368-

27/12/1392جزئیات

زمین بجنورد ناظر اباد

38ميليون
tabesh-09159774368-

21/10/1392جزئیات

زمین بجنورد شهرک فرهنگی...

130ميليون
tabesh-09159774368-

21/10/1392جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

170ميليون
tabesh-09159774368-

09/10/1392جزئیات

زمین بجنورد بلوار گلستا...

120ميليون
tabesh-09159774368-

11/02/1392جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

250ميليون
tabesh-09159774368-

18/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

350ميليون
tabesh-09159774368-

18/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

170ميليون
tabesh-09159774368-

18/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

300ميليون
tabesh-09159774368-

18/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

150ميليون
tabesh-09159774368-

16/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

145ميليون
tabesh-09159774368-

11/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

300ميليون
tabesh-09159774368-

11/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

400ميليون
tabesh-09159774368-

09/07/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

-نما سنگ

300ميليون
tabesh-09159774368-

09/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

400ميليون
tabesh-09159774368-

07/07/1397جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

280ميليون
tabesh-09159774368-

07/07/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

350ميليون
tabesh-09159774368-

31/06/1397جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

450ميليون
tabesh-09159774368-

26/06/1397جزئیات