زمین فروش مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

300ميليون
tabesh-09159774368-

26/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

شمالی

95ميليون
tabesh-09159774368-

26/02/1397جزئیات

زمین بجنورد خ شهید بهشت...

شمالی

4.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

26/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

120ميليون
tabesh-09159774368-

25/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

120ميليون
tabesh-09159774368-

23/02/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک حکمت

110ميليون
tabesh-09159774368-

23/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

100ميليون
tabesh-09159774368-

22/02/1397جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

120ميليون
tabesh-09159774368-

22/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

165ميليون
tabesh-09159774368-

17/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

250ميليون
tabesh-09159774368-

17/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای جنب...

tabesh-09159774368-

16/02/1397جزئیات

زمین بجنورد طالقانی شرق...

قیمت متر مربع 7.5ميليون

900ميليون
املاک ایمان05832231717

24/02/1397جزئیات

زمین بجنورد امام خمینی ...

شمالی

160ميليون
املاک ایمان05832231717

23/02/1397جزئیات

زمین بجنورد امام خمینی ...

زيربنا 90مترجنوبی-قیمت متر مربع 1.2ميليون

325ميليون
املاک ایمان05832231717

19/02/1397جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

100ميليون
tabesh-09159774368-

16/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

155ميليون
tabesh-09159774368-

16/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

145ميليون
tabesh-09159774368-

16/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

95ميليون
tabesh-09159774368-

13/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

100ميليون
tabesh-09159774368-

11/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

85ميليون
tabesh-09159774368-

09/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

250ميليون
tabesh-09159774368-

08/02/1397جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

200ميليون
tabesh-09159774368-

05/02/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

300ميليون
tabesh-09159774368-

05/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

85ميليون
tabesh-09159774368-

02/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

200ميليون
tabesh-09159774368-

02/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

350ميليون
tabesh-09159774368-

01/02/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

120ميليون
tabesh-09159774368-

08/12/1391جزئیات

زمین بجنورد طالقانی غرب...

املاک ایمان05832231717

13/02/1397جزئیات

زمین بجنورد جاده تهران

110ميليون
املاک ایمان05832231717

10/02/1397جزئیات

زمین بجنورد کمربندی مدر...

قیمت متر مربع 1ميليون

281ميليون
املاک ایمان05832231717

09/02/1397جزئیات

زمین بجنورد امام خمینی ...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 1ميليون

380ميليون
املاک ایمان05832231717

01/02/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

105ميليون
tabesh-09159774368-

27/01/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

85ميليون
tabesh-09159774368-

23/01/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

100ميليون
tabesh-09159774368-

23/01/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

جنوبی

85ميليون
tabesh-09159774368-

21/01/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

150ميليون
tabesh-09159774368-

21/01/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

120ميليون
tabesh-09159774368-

19/01/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

160ميليون
tabesh-09159774368-

28/09/1395جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

80ميليون
tabesh-09159774368-

16/01/1397جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

90ميليون
tabesh-09159774368-

16/01/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

120ميليون
tabesh-09159774368-

16/01/1397جزئیات

زمین بجنورد نیم فاز

175ميليون
tabesh-09159774368-

16/01/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

185ميليون
tabesh-09159774368-

14/01/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

80ميليون
tabesh-09159774368-

14/01/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

80ميليون
tabesh-09159774368-

12/01/1397جزئیات

زمین بجنورد جاده تهران

قیمت متر مربع 1ميليون

3ميليارد
املاک ایمان05832231717

15/01/1397جزئیات

زمین مشهد گلبهار

350ميليون
املاک ایمان05832231717

14/01/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

85ميليون
tabesh-09159774368-

28/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

85ميليون
tabesh-09159774368-

28/12/1396جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

110ميليون
tabesh-09159774368-

28/12/1396جزئیات