زمین فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین کوی بهداری

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

29/12/1397جزئیات

زمین جاده بشقارداش

قیمت متر مربع 70تومان

املاک مرتضوی09155843116

14/12/1397جزئیات

زمین بجنورد طالقانی غرب...

قیمت متر مربع 6ميليون

798ميليون
املاک ایمان05832231717

19/12/1397جزئیات

زمین بجنورد بلوار گلستا...

قیمت متر مربع 150تومان

42ميليون
املاک ایمان05832231717

08/12/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

220ميليون
tabesh-09159774368-

08/12/1397جزئیات

زمین بجنورد امام خمینی ...

قیمت متر مربع 2.2ميليون

500ميليون
املاک ایمان05832231717

04/12/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

410ميليون
tabesh-09159774368-

03/12/1397جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

380ميليون
tabesh-09159774368-

01/12/1397جزئیات

زمین بجنورد خیابان 17 ش...

150ميليون
tabesh-09159774368-

30/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

400ميليون
tabesh-09159774368-

28/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

410ميليون
tabesh-09159774368-

28/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای جنب...

150ميليون
tabesh-09159774368-

28/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

200ميليون
tabesh-09159774368-

28/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

170ميليون
tabesh-09159774368-

28/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

210ميليون
tabesh-09159774368-

27/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

210ميليون
tabesh-09159774368-

22/11/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

جنوبی

350ميليون
tabesh-09159774368-

26/04/1397جزئیات