زمین فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین بجنورد بلوار معلم

قیمت متر مربع 1ميليون

200ميليون
املاک ایمان05832231717

25/04/1397جزئیات

زمین بجنورد امام خمینی ...

قیمت متر مربع 1.83تومان

300ميليون
املاک ایمان05832231717

16/04/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

135ميليون
tabesh-09159774368-

16/04/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

650ميليون
tabesh-09159774368-

16/04/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

165ميليون
tabesh-09159774368-

16/04/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

جنوبی

90ميليون
tabesh-09159774368-

15/04/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

120ميليون
tabesh-09159774368-

14/04/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

160ميليون
tabesh-09159774368-

14/04/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

170ميليون
tabesh-09159774368-

13/04/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

300ميليون
tabesh-09159774368-

12/04/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

115ميليون
tabesh-09159774368-

11/04/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

tabesh-09159774368-

04/04/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

100ميليون
tabesh-09159774368-

02/04/1397جزئیات

زمین بجنورد روستاهای اط...

قیمت متر مربع 800تومان

160ميليون
املاک ایمان05832231717

09/04/1397جزئیات

زمین بجنورد جاده تهران

جنوبی

85ميليون
املاک ایمان05832231717

03/04/1397جزئیات

زمین بجنورد بلوار معلم

قیمت متر مربع 1.5تومان

املاک ایمان05832231717

02/04/1397جزئیات

زمین بجنورد کمربندی مدر...

قیمت متر مربع 500تومان

املاک ایمان05832231717

02/04/1397جزئیات

زمین بجنورد طالقانی غرب...

قیمت متر مربع 500تومان

املاک ایمان05832231717

02/04/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

شمالی

300ميليون
tabesh-09159774368-

29/03/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

شمالی

120ميليون
tabesh-09159774368-

29/03/1397جزئیات

زمین بجنورد نیم فاز

190ميليون
tabesh-09159774368-

24/03/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای پزش...

مالی- نوساز

90ميليون
tabesh-09159774368-

14/04/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

170ميليون
tabesh-09159774368-

23/03/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

200ميليون
tabesh-09159774368-

23/03/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

160ميليون
tabesh-09159774368-

23/03/1397جزئیات

زمین بجنورد پشت سوله

60ميليون
tabesh-09159774368-

15/03/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

130ميليون
tabesh-09159774368-

13/03/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

65ميليون
tabesh-09159774368-

12/03/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک امام خ...

120ميليون
tabesh-09159774368-

08/03/1397جزئیات

زمین بجنورد طالقانی غرب...

1.4ميليارد
املاک ایمان05832231717

28/03/1397جزئیات

زمین بجنورد امام خمینی ...

سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 1.8ميليون

828ميليون
املاک ایمان05832231717

22/03/1397جزئیات

زمین بجنورد خ شهید بهشت...

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

21/03/1397جزئیات

زمین بجنورد خیابان دانش...

قیمت متر مربع 270تومان

املاک ایمان05832231717

20/03/1397جزئیات

زمین بجنورد خ شهید بهشت...

قیمت متر مربع 2ميليون

434ميليون
املاک ایمان05832231717

20/03/1397جزئیات

زمین بجنورد 32متری شهدا...

قیمت متر مربع 700تومان

700ميليون
املاک ایمان05832231717

10/03/1397جزئیات

زمین بجنورد طالقانی شرق...

سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

487ميليون
املاک ایمان05832231717

10/03/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک شاهد

200ميليون
tabesh-09159774368-

30/02/1397جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

300ميليون
tabesh-09159774368-

26/02/1397جزئیات

زمین بجنورد خ شهید بهشت...

شمالی

4.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

26/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

120ميليون
tabesh-09159774368-

23/02/1397جزئیات

زمین بجنورد شهرک حکمت

110ميليون
tabesh-09159774368-

23/02/1397جزئیات

زمین بجنورد ویلاشهر

120ميليون
tabesh-09159774368-

22/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

200ميليون
tabesh-09159774368-

17/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای ولی...

250ميليون
tabesh-09159774368-

17/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای جنب...

tabesh-09159774368-

16/02/1397جزئیات

زمین بجنورد طالقانی شرق...

قیمت متر مربع 7.5ميليون

900ميليون
املاک ایمان05832231717

24/02/1397جزئیات

زمین بجنورد امام خمینی ...

شمالی

160ميليون
املاک ایمان05832231717

23/02/1397جزئیات

زمین بجنورد امام خمینی ...

زيربنا 90مترجنوبی-قیمت متر مربع 1.2ميليون

325ميليون
املاک ایمان05832231717

19/02/1397جزئیات

زمین بجنورد مجتمع کارگا...

100ميليون
tabesh-09159774368-

16/02/1397جزئیات

زمین بجنورد زمینهای مال...

95ميليون
tabesh-09159774368-

13/02/1397جزئیات