زمین مسکونی فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین مسکونی بجنورد قیام...

شمالی

1.8ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

11/11/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد خ شه...

-زيربنا 342متر

450ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد طالق...

-زيربنا 187متر

750ميليون
05832233454

13/11/1397جزئیات