زمین مسکونی فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین مسکونی بجنورد فردو...

مالی-قیمت متر مربع 7ميليون

2.1ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

05/02/1398جزئیات