زمین باکاربری مسکونی وتجاری فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)